PODATKI

Nowe warunki do zastosowania stawki 0% dla WDT od 2020 r. – rozporządzenie UE

Warunki i dokumentacja potwierdzająca wywóz towarów a WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), która daje możliwość zastosowania stawki 0%:

  • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer NIP dla transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE, który nabywca podał podatnikowi,
  • podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, posiada dowody potwierdzające wywóz sprzedanych towarów z terytorium RP oraz dostarczenie do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego,
  • podatnik składając deklarację VAT, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany, jako podatnik VAT UE.
  • podatnik złoży w terminie informację podsumowującą VAT-UE do 25-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie WDT,

Rozporządzenie wykonawcze Rady UE 2018/1912 z dnia 4.12.2018 r. (zwane dalej rozporządzeniem Rady UE) zmieniające rozporządzenie wykonawcze UE nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi w art. 1 wprowadza nową instytucję tzw. domniemania.

Instytucja ta zakłada, że towary stanowiące przedmiot WDT faktycznie zostały wywiezione z jednego państwa członkowskiego do drugiego. W dodanym art. 45a nowego rozporządzenia Rady UE określono, że dla celów zastosowania zwolnienia (stawki 0% VAT) domniemywa się, że towary zostały wysłane lub przetransportowane z jednego państwa członkowskiego do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza jego terytorium, ale na terytorium UE, w którychkolwiek z poniżej przedstawionych okolicznościach.

Dokumenty potwierdzające wywóz towarów:
– sprzedawca wskazuje, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez niego lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz a jednocześnie posiada minimum dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy (mogą być 2 dokumenty z grupy I lub jeden z grupy I i jeden z grupy II)

Grupa I
– podpisany list przewozowy CMR,
– konosament,
– faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów

Grupa II
– polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów
– dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów,
– dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia,
– poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim

B. w przypadku organizacji transportu przez nabywcę oprócz dwóch dokumentów w/w dodatkowo:
pisemne oświadczenia nabywcy potwierdzające, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów,

Pisemne oświadczenie wymienione, o którym mowa wyżej, powinno zawierać:
– datę wystawienia,
– nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy,
– ilość i rodzaj towarów,
– datę i miejsce przybycia towarów,
– w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu,
identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy.

Nabywca dostarcza sprzedawcy w/w oświadczenie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.

Autor: Agnieszka Pelc, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

 
 

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin