PRAWO

Nowe obowiązki środowiskowe – z końcem lutego upłynął termin ich dopełnienia

Podmioty wprowadzające do obrotu określone produkty z tworzyw sztucznych oraz będące producentami opakowań, do 29 lutego br. zobowiązane są uiścić opłatę roczną za wpis do rejestru będącego częścią BDO. Do końca lutego obowiązki sprawozdawcze nie ominą również podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność powoduje emisje.

Opłata roczna za wpis do rejestru

29 lutego br. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej z tytułu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, będącego integralną częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, utworzonej na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Obowiązek uiszczenia opłaty rocznej spoczywa na podmiotach wpisanych do rejestru. Wpisem do rejestru i jednocześnie obowiązkiem uiszczenia opłaty rocznej objęci są natomiast przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzający pojazdy,
 • będący producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań,
 • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach,
 • wprowadzający do obrotu opony,
 • wprowadzający do obrotu oleje smarowe,
 • wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
 • prowadzący tzw. systemy kaucyjne, czyli systemy, w których przy sprzedaży określonych napojów w opakowaniach jednorazowego albo wielokrotnego użytku pobierana jest kaucja, która następnie – w momencie zwrotu opakowania albo odpadu opakowaniowego – zwracana jest użytkownikowi końcowemu.

Spośród powyższych podmiotów, z opłaty rocznej w bieżącym roku zwolnieni są jedynie przedsiębiorcy, którzy:

 • w 2024 r. uiścili opłatę rejestrową za wpis do rejestru,
 • w 2024 r. zostali wpisani do rejestru i są zarejestrowani w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Po raz pierwszy w tym roku do uiszczenia opłaty rocznej zobowiązani będą natomiast przedsiębiorcy:

 • wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • wprowadzający do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
 • będący podmiotami reprezentującymi, prowadzącymi tzw. systemy kaucyjne,
  jeżeli w 2023 r. zostali oni wpisani do rejestru. Są to podmioty, które zostały objęte obowiązkiem wpisu do rejestru na podstawie dwóch nowelizacji ustawy o odpadach, które weszły w życie odpowiednio 24 maja i 13 października 2023 r.

Opłatę roczną należy uiścić w wysokości, odpowiednio:

 • 100 zł – w przypadku mikroprzedsiębiorców lub
 • 300 zł – w przypadku pozostałych przedsiębiorców,
  na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania jej właściciela (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Sankcją za nieuiszczenie opłaty rocznej jest wykreślenie podmiotu z rejestru. Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru zagrożone jest natomiast karą pieniężną w wysokości od 5 tys. do 1 mln zł.

Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

29 lutego br. upływa również termin wprowadzenia do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego informacje wskazane w ustawie z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, w tym m. in. o instalacjach, źródłach i wielkościach emisji.

Do sporządzenia raportu zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska, tj.:

 • przedsiębiorcy (w tym również zagraniczni), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, których działalność powoduje emisje,
 • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, których działalność powoduje emisje,
 • osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, w zakresie eksploatacji:
  – instalacji wymagających pozwolenia, jeżeli korzystanie ze środowiska powodujące emisje, wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo tzw. pozwolenia zintegrowanego,
  – źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej większej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

Raport do Krajowej bazy wprowadza się przez stronę internetową www.krajowabaza.kobize.pl.

r.pr. Aneta Arvati

Podstawa prawna:

 • ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587)
 • ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 673)

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin