BUSINESS FOCUS

Zmiany w zasadach budowy farm fotowoltaicznych

Rząd przyjął projekt zmian dotyczących ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które bezpośrednio dotyczą budowy farm fotowoltaicznych. Warto zapoznać się z większą ilością informacji na ten temat.

Zmiany w planowaniu przestrzennym

Rząd planuje wdrożenie nowych regulacji, które odnoszą się do takich działań, jak budowa farm fotowoltaicznych. Zmiany dotyczą doprecyzowania przepisów planistycznych, a konkretniej umożliwienia montażu na budynkach instalacji solarnych oraz mikroinstalacji. Takie działania mają być zgodne z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zmiana przepisów ma sprawić, że budowa nowych instalacji fotowoltaicznych ma być ułatwiona, dzięki czemu będzie ich powstawało więcej. Jest to możliwe między innymi poprzez wprowadzenie uproszczonej procedury oraz wdrożenie procedury zintegrowanego planu inwestycyjnego.

Farmy fotowoltaiczne a nowe prawo

Deweloperzy farm fotowoltaicznych mają sporo wątpliwości, które dotyczą realnego usprawnienia procesów inwestycyjnych przebiegających na terenie kraju. Planowane zmiany mogą w niekorzystny sposób wpłynąć na ilość gruntów, na jakich możliwa jest budowa farm fotowoltaicznych. Wkrótce do Sejmu ma trafić ostatni projekt ustawy, który ma dotyczyć zmian w zagospodarowaniu terenu, na podstawie planów miejscowych. Zgodnie z planowanymi zmianami, instalacje odnawialnych źródeł energii mają być rozmieszczane w następujących lokalizacjach:

  • grunty leśne i użytki rolne (klasy I-III),
  • użytki rolnej klasy IV, jeśli mają moc większą niż 150 kW,
  • inne grunty, jeśli mają moc większą niż 1000 kW.

Ograniczenia dla gruntów rolnych

Budowa farm fotowoltaicznych na mocy nowych przepisów może zostać w wielu miejscach ograniczona. Dotyczy to w szczególności gruntów rolnych klasy IV, na których nie będzie można lokalizować farm fotowoltaicznych o większej mocy niż 150 kW. Wcześniej farmy fotowoltaiczne znajdujące się na tego typu gruntach mogły mieć moc do 1 MW. Grunty rolne klasy IV stanowią około czterdziestu procent wszystkich gruntów rolnych na terenie kraju. Rząd odpiera zarzuty, twierdząc, iż do końca 2025 roku farmy fotowoltaiczne będą mogły być tworzone na dotychczasowych warunkach. Natomiast po tym czasie mają być wdrożone przepisy dotyczące możliwości przyspieszenia tworzenia miejscowych planów zagospodarowania terenu.

Farmy fotowoltaiczne a strategie gmin

Strategie rozwoju, które są opracowywane przez gminy, mają być tworzone na podstawie nowych przepisów. Oznacza to konieczność wzięcia pod uwagę ustaleń oraz rekomendacji, które są bezpośrednio związane z rozmieszczaniem instalacji o mocy przekraczającej 500 kW. Utworzenie strategii gminy ma być dobrowolne do 1 stycznia 2026 roku, a po tym terminie ma się stać obowiązkowe.

Wprowadzenie planów ogólnych

W gminach ma zostać wdrożone nowe narzędzie planistyczne, którym są plany ogólne. Stworzony plan ogólny będzie musiał być zgodny zarówno z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i z konkretną decyzją o warunkach zabudowy. Dzięki zastosowaniu planu ogólnego możliwa będzie realizacja następujących działań:

  • określenie struktury funkcjonalno-przestrzennej,
  • wydzielenie stref planistycznych,
  • określenie granic obszaru,
  • ustalenie zasad lokalizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej.

Partycypacja społeczna

Na podstawie nowych przepisów możliwe będzie wprowadzanie zmian dotyczących procedur planistycznych. Dotyczy to w szczególności wdrożenia uproszczonej procedury, a także ujednolicenia przepisów. Oprócz tego nowe regulacje prawne umożliwiają partycypację społeczną, na przykład poprzez zastosowanie różnych form konsultacji.

Zintegrowany plan inwestycyjny

Nowe regulacje prawne mają również wprowadzić zintegrowany plan inwestycyjny, jako nowy rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki niemu możliwe będzie uchwalenie miejscowego planu, a także rozpoczęcie inwestycji. Uchwalenie planu ma się odbyć po podpisaniu umowy przez gminę i inwestorów. Umowa ma zawierać prawa i obowiązki obu stron.

Rejestr Urbanistyczny

Od 2026 roku planowane jest również wdrożenie Rejestru Urbanistycznego, który ma być dostępny dla wszystkich i darmowy. W rejestrze ma znajdować się szereg danych, a wśród nich można wskazać:
– raporty z przeprowadzonych konsultacji,
– wydane decyzje administracyjne,
– decyzje rozstrzygające, wydane przez organy nadzoru.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin