FUNDUSZE UE

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu można uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Można z niego skorzystać na terenie całej Polski, niezależnie od wielkości firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług. Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:
• kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
• 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

Wysokość procentowa pomocy publicznej (czyli intensywność pomocy) zależy od wielkości przedsiębiorcy i wybranej lokalizacji.

Jakie są kryteria otrzymania pomocy publicznej?

Decyzję o wsparciu wydaje się z tytułu realizacji nowej inwestycji, spełniającej określone kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe (minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych) są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana (im wyższa stopa bezrobocia, tym niższy pułap wymaganej wysokości kosztów) oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Preferencje zostały przyznane również przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową oraz w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Kryteria jakościowe to warunki, które inwestycja musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Są one podzielone na dwie grupy zrównoważony rozwój gospodarczy oraz zrównoważony rozwój społeczny. Nowa inwestycja może otrzymać maksymalnie 10 pkt za kryteria jakościowe. Jednak, aby uzyskać decyzję o wsparciu wystarczy, że inwestycja spełni od 4 do 6 pkt, w zależności od lokalizacji.

Na jaką działalność można uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego?

Wsparcie inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego jest udzielane na prowadzenie większości działalności produkcyjnych i usługowych na rzecz produkcji. Możliwe jest również korzystanie ze wsparcia w zakresie działalności usługowej, m.in. w zakresie:
• oprogramowania, hostingu i doradztwa IT,
• naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
• specjalistycznego projektowania,
• usług architektonicznych i inżynierskich,
• badań i analiz technicznych,
• doradztwa w sprawach środowiska,
• usług firm centralnych (head offices) i doradztwa w obszarze zarządzania,
• call center,
• usług rachunkowo-księgowych,
• badań naukowych i prac rozwojowych,
• audytu finansowego,
• magazynowania i przechowywania towarów.

Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?

Decyzja o wsparciu, wydawana na wniosek przedsiębiorcy, określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej, jak również warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić. Decyzja jest w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie Ministra Rozwoju), przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach wskazanych w rozporządzeniu do ustawy.

Na jak długo przyznawane jest zwolnienie podatkowe?

Okres, na który wydawana jest decyzja o wsparciu, zależy od intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru. Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest taki sam dla wszystkich firm, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz wielkość firmy. Decyzję o wsparciu wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin