FUNDUSZE UE

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych dla firm na Dolnym Śląsku

Celem jest finansowanie inwestycji prowadzących do zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych m. in. w: produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegającej na budowie oraz modernizacji (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Propozycja skierowana jest dla małych i średnich przedsiębiorstw energetycznych. Planowane otwarcie naboru w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Pierwszeństwo mają projekty, które będą miały przygotowana kompletną dokumentację.

Warunki

 • inwestycja realizowana na terenie województwa dolnośląskiego
 • finansowanie od 100 tys. do 10 mln zł
 • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 15 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Cel finansowania

 • energia wiatru (poniżej 5 MWe),
 • energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
 • biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
 • biogaz (poniżej 1 MWe),
 • energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),
 • energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

Przez modernizację należy rozumieć przebudowę, rozbudowę lub rekonstrukcję instalacji, która powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego, po zakończeniu modernizacji, przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną: okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami (ulepszenie).

Więcej informacji na stronie https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/efektywnosc-energetyczna-i-oze/pozyczka-na-produkcje-i-dystrybucje-energii-ze-zrodel-odnawialnych-z-projektu-inwestycje-innowacje-energetyka-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego/

oraz

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. Grabarska 1, 50-079 Wrocław
Tel.: 71 747 87 11 lub tel. kom.: 786 840 500
E-mail: tise@tise.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin