FUNDUSZE UE

Pomoc publiczna dla OZE wg nowych zasad

Obecny okres programowania przynosi zmiany zarówno we wsparciu inwestycyjnym dla finansowania odnawialnych źródeł energii, ale także spotyka się z rewolucyjnymi zmianami w zasadach rządzących wsparciem operacyjnym.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478), która wnosi rewolucyjną koncepcję udzielania pomocy to efekt niemalże czteroletnich dyskusji i prac legislacyjnych.

Nowy system wsparcia jest konkurencyjny i będzie obowiązywal na zasadzie aukcji, w których instalacje OZE rywalizują o pomoc publiczną. Przybierze ona formę dopłaty do produkowanych MWh.

Co do zasady, nowe instrumenty dostępne będą od 01.01.2016 r.W połowie 2016 r. można spodziewać się pierwszej aukcji, podczas której zwycięskie instalacje o mocy powyżej 500 kW będą mogły otrzymać wsparcie w postaci dopłaty pomiędzy ceną rynkową a wylicytowaną. Z kolei instalacje do 500 kW będą miały zagwarantowane odkupienie wystawionego wolumenu w aukcji po wylicytowanej cenie przez tzw. Sprzedawcę Zobowiązanego.

Aukcje mają być neutralne technologicznie, a jedynym kryterium wyboru ofert jest cena za MWh. Aby móc przystąpić do aukcji uprawnione instalacje muszą spełniać wymóg gotowości projektu, przez co należy rozumieć m.in. posiadanie wymaganych zezwoleń, tj. ostateczne pozwolenie na budowę, warunki przyłączenia, umowę przyłączeniową do sieci.

Na przełomie 2015 i 2016 r. można spodziewać się aukcji testowej, która pozwoli na sprawdzenie nowego systemu i będzie rynkową weryfikacją założeń nowej ustawy.

Wsparcie finansowe dla OZE

Unijne środki inwestycyjne na rozwój odnawialnych źródeł energii ulokowano w programach krajowych oraz programach regionalnych. W przypadku wsparcia inwestycyjnego, zmiany nie mają aż tak rewolucyjnego charakteru, a wpisują się w ogólne trendy charakteryzujące zasady udzielania wsparcia w okresie 2014 – 2020. Najlepiej jeśli inwestycje związane są z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, ale mogą to być także tradycyjne termomodernizacje.

Istotną różnicą jest fakt, iż linia demarkacyjna opiera się na mocy instalacyjnej jednostki, a nie jak było wcześniej na wartości inwestycji. Zmiany wprowadzono także w formie wsparcia – nie we wszystkich regionach wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie bezzwrotne.

W każdym z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych wyodrębniono osie priorytetowe, w ramach których przewidziano działania wspierające produkcję i dystrybucję energii przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Istotnym celem obecnego okresu jest podniesienie efektywności energetycznej, która przychodzi wraz ze wsparciem w inwestycje i wygenerowanie oszczędności w produkcji energii.

W przypadku natomiast instrumentów krajowych, wsparcia szukać można w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko(POIiŚ), a także w programach realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wolnej (NFOŚiGW).

W ramach POIiŚ, środki z których mogą korzystać przedsiębiorstwa, alokowano na promowanie  produkcji i dystrybucji OZE (działanie 1.1.) oraz na promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE (działanie 1.2.).

Jeśli chodzi natomiast o wsparcie z NFOŚiGW, to przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego w ramach programu BOCIAN.

Niewątpliwą niedogonością regulacji na poziomie krajowym, jest fakt, iż na chwilę obecną, wiele z przewidzianych form wsparcia ma charakter zwrotny.

Zachęcamy do indywidulanych konsultacji i przegotowania analizy możliwości uzyskania wsparcia dla Państwa planów inwestycyjnych.

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin