BUSINESS FOCUS

Środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku

W związku ze stałym wzrostem cen energii elektrycznej koniecznym stało się podjęcie działań, które pozwolą zniwelować wysokie koszty zużycia energii elektrycznej. Ustawa określa cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej oraz zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat dla podmiotów uprawnionych z tytułu wprowadzenia ceny maksymalnej, a także wprowadza zmiany w przedmiocie odpisu na Fundusz.

Cena maksymalna

Ustawą określono cenę maksymalną, która może być stosowana przez podmioty uprawnione (przedsiębiorstwa energetyczne) z rozróżnieniem na odbiorców uprawnionych:

  • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych zużywających energię w gospodarstwach domowych;
  • 785 zł/MWh – w przypadku innych odbiorców uprawnionych, w tym mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego
Ważne:

Odbiorcy uprawnieni do korzystania z ceny maksymalnej 785 zł/MWh będą mogli skorzystać z ceny maksymalnej w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Ważne:

Do faktur za energię elektryczną odebraną w 2022 oraz 2023 roku wystawionym odbiorcom uprawnionym po dniu 1 grudnia 2022 roku dołącza się informację o wpływie ustawy na cenę energii elektrycznej dla tych odbiorców.

Warunki skorzystania z cen maksymalnych

Odbiorcy, aby móc skorzystać z cen maksymalnych obowiązani byli złożyć pisemne oświadczenie w terminach:
do 30 listopada 2022 roku – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowej jednostki budżetowej;
do 31 stycznia 2023 roku – w przypadku wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego musi byś zgodne ze wzorem ustalonym w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska z 10 listopada 2022 roku. Adresatem oświadczenia jest przedsiębiorstwo energetyczne, które dostarcza przedsiębiorcy energię elektryczną.

Uwaga: Gospodarstwa domowe nie były obowiązane do złożenia oświadczenia, aby skorzystać z cen maksymalnych.
Złożenie oświadczenia po terminie nie oznacza braku możliwości skorzystania z ceny maksymalnej.

Cena maksymalna stosowana będzie ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Przykład: Spółdzielnia Mieszkaniowa nie złożyła oświadczenia uprawniającego do korzystania z zamrożenia cen energii elektrycznej w terminie do 31 stycznia 2023 roku. Złożyła je w 1 lutego 2023 roku, tym samym ceny maksymalne stosowane będą od 1 marca 2023 roku.

Upust 10-procentowy

Przedsiębiorcy, którzy w roku 2023 zmniejszą zużycie energii elektrycznej o 10 proc. średniorocznego zużycia energii z okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2023 roku będą mogli skorzystać z upustu.

Kwota upustu to równowartość 10 proc. łącznej kwoty nabycia przez odbiorcę energii elektrycznej w 2023 roku.

Ważne:

Dla przedsiębiorstwa energetycznego przewidziana została rekompensata odpowiadająca wysokości upustu.

Odpis na Fundusz

Od 1 marca 2023 roku w życie weszły zmiany dotyczące obowiązkowego odpisu na Fundusz.

Wytwórca energii elektrycznej, który jednocześnie wykonuje działalność gospodarczą w zakresie obrotu energetycznego, musi dokonać dwóch odrębnych odpisów na Fundusz, a także dwóch odrębnych sprawozdań potwierdzających dokonanie odpisu za poprzedni miesiąc.

Jeżeli wytwórca energii bądź przedsiębiorstwo energetyczne wchodzi w skład grupy kapitałowej, to obowiązek odpisu na Fundusz stosuje się odpowiednio do tego przedsiębiorstwa, uwzględniając wszystkie jednostki wytwórcze zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będące we własności, posiadaniu, użytkowaniu lub zarządzaniu podmiotów wchodzących w skład tej grupy kapitałowej.
Ustalony został wzór odpisu na Fundusz przekazywany przez przedsiębiorstwo energetyczne, które jednocześnie jest odbiorcami przemysłowymi i które zostało umieszone w wykazie odbiorców przemysłowych.

Podstawa prawna:
ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 r., poz. 2243 ze zm.)

r.pr. / avv. Aneta Arvati

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin