FUNDUSZE UE

Kredyt na innowacje technologiczne dostępny do końca grudnia 2020 r.

kredyt na innowacje

Do końca 2020 roku przedsiębiorcy spełniający kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa mogą wnioskować o wsparcie w ramach kredytu na innowacje technologiczną. W związku z Covid-19 pojawiły się zmiany w naborze, które prezentujemy poniżej:

Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne obejmują:
– zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej – teraz można uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji;
– możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – można wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;
– rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in. o koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
– roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
– studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
– koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;
– zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli zdolność kredytowa przedsiębiorstwa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać kredyt technologiczny na finansowanie do 100% wartości projektu.

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Nr i nazwa działania: Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Zasięg: Cała Polska
Status wnioskodawcy: MŚP
Zakres naboru
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.
Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.
Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.
Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Zakończenie naboru wniosków: 30 grudnia 2020 r.

Autor: Barbara Chaczko

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin