FUNDUSZE UE

Kredyt na Innowacje Technologiczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2019

Od 15.10.2019 przedsiębiorcy będą ponownie mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć w terminie: od 15.10.2019 r. do 27.02.2020 r. Orientacyjna kwota środków przeznaczonych na nadchodzący nabór to 350 mln złotych. Analogicznie jak poprzednio, nabór zostanie podzielony na rundy. Tym razem planowane jest 3 rund, w następujących terminach:

od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);
od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);
od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3), godz. 16:00.

Atrakcyjność naboru polega w dużej mierze na formie dofinansowania, które udzielane jest jako premia technologiczna, która wypłacana jest jednorazowo, po zakończeniu realizacji projektu i kontroli inwestycji dokonanej przez BGK. Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 6 000 000 PLN. Jej wysokość uzależniona jest od wielkości kosztów kwalifikowanych oraz maksymalnego dopuszczalnego pułapu pomocy publicznej w danym regionie, a także statusu przedsiębiorstwa.

W ramach aktualnego naboru można ponosić następujące koszty kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu:
– zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
– zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
– zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
– zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
– zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
– pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
– wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin