FUNDUSZE UE

Bony na innowacje dla MŚP – nabór w 2019 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 20 marca 2019 r. rozpocznie nabór wniosków w ramach działania 2.3.2 Bony na innowacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całego kraju. W ramach naboru przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Dofinansowanie w ramach poddziałania udzielane będzie w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia KE nr 1407/2013.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosić będzie 60 000,00 zł, maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 400 000,00 zł.
Wykonawcą usługi w ramach naboru, będą mogły być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki; lub
2) spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) lub spółki celowe jednostki naukowej; lub
3) centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; lub
4) przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub
5) akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226, z późn. zm).
Jeśli zatem przedsiębiorca posiada innowacyjny pomysł, który wymaga współpracy z naukowcami, jest to idealny nabór na uzyskanie wsparcia na współpracę z około tysiącem jednostek naukowych, które są na liście usługodawców dla MŚP. Są to m.in. wybrane wydziały uczelni wyższych, centra badawczo rozwojowe, centra transferu technologii, certyfikowane laboratoria itp.
Dodatkowo, dzięki podzieleniu działania na dwa komponenty ( usługowy i inwestycyjny) w ramach przyszłych naborów istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na prace wdrożeniowe, po pozytywnym zakończeniu komponentu usługowego. Nabory wniosków na komponenty inwestycyjne planowane są od kwietnia 2019 r.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin