PRAWO

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018r. obowiązują zmiany związane z zatrudnianiem obcokrajowców na terytorium Polski. Zmiany dotyczą nowego rodzaju zezwoleń na pracę, a także szczególnego rodzaju dokumentów – Oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Do tej pory, aby zatrudnić cudzoziemca, który nie był zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z uzyskania zezwolenia na pracę, pracodawca musiał wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego albo uzyskać dla cudzoziemca oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy.
Z oświadczeniem takim występował pracodawca, pragnący zatrudnić obywateli z państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy na okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Rejestracją tych wniosków zajmował się Powiatowy Urząd Pracy. Do wniosku nie trzeba było dołączać żadnych dodatkowych dokumentów.

Z nowym rokiem weszły przepisy modyfikujące znacznie zatrudnianie cudzoziemców pochodzących z tej grupy. Wprowadzony został nowy typ zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową. Za pracę sezonową według przepisów uznaje się pracę wykonywaną przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach takich jak turystyka, rolnictwo czy ogrodnictwo w ramach działalności uznanych jako sezonowe.

Zezwolenia te są obecnie wydawane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wniosek podlega rejestracji oraz opłacie w wysokości 30 zł. We wniosku należy zawrzeć takie informacje jak proponowane wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Podstawowym warunkiem wydania zezwolenia na pracę sezonową jest określenie w umowie z cudzoziemcem wynagrodzenia, które nie będzie niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisk.

Uzyskanie pozwolenia na pracę sezonową jest możliwe także dla cudzoziemców niepochodzących z wyżej wspomnianych państw. W tym przypadku będzie jednak konieczne uzyskanie od starosty informacji o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Zmiany dotknęły również wspomnianych już wcześniej oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Możliwość ich uzyskania jest obecnie przewidziana tylko dla tych rodzajów prac, które nie zostały zakwalifikowane jako sezonowe.

Istotne zmiany w zakresie oświadczeń dotyczą przede wszystkim instytucji odmowy rejestracji, która po wejściu w życie nowych przepisów jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji takiej będzie służyć odwołanie zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
Kolejną ważną zmianą związaną z oświadczeniami, szczególnie z punktu widzenia praktycznego, jest możliwości kontynuacji pracy przez cudzoziemca po złożeniu wniosku o zezwolenie na pracę do Urzędu Wojewódzkiego. Po spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących m.in. zawarcia pisemnej umowy o pracę, pracownik pracujący na oświadczeniu, dla którego pracodawca zdecyduje się na wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na pracę, będzie mógł w okresie oczekiwania na decyzję wojewody, a po upływie terminu oświadczenia, kontynuować pracę u swojego pracodawcy.

Autor: Joanna Grześkowiak, prawnik, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin