PODATKI

Zmiany w sporządzaniu dokumentacji podatkowej

Od dnia 1 stycznia 2017 r. zmienia się treść art. 9a ustawy o CIT, który wprowadza nowe zasady w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej. Przepis art. 9a ust. 7 ustawy o CIT wprowadza obowiązek sporządzenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej do upływu terminu do sporządzenia zeznania rocznego.

Zgodnie z powyższym przepisem podatnicy, na których będzie ciążył obowiązek sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej, będą zobligowaniu przekazać do urzędu skarbowego oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.
Dla podatników zagranicznych mających obowiązek sporządzenia tej dokumentacji w związku z transakcjami z ich zakładem (położonym w Polsce), oświadczenie będzie mogła podpisać osoba upoważniona do reprezentowania zagranicznego zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie wiadomo na ten moment czy oświadczenie będzie załącznikiem do zeznania rocznego czy zupełnie odrębnym dokumentem. Nie ma jeszcze stosownych przepisów wykonawczych (wzorów zeznań rocznych).

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r. przepis art. 27 ust. 5 u.p.d.o.p. będzie stanowił, że podatnicy zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 euro, będą zobowiązani dołączać do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 10 ustawy nowelizującej wynika, że przepis m.in. art. 27 ust. 5 u.p.d.o.p. stosuje się od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2016 r. Tym samym oznacza to, że do zeznania rocznego za 2016 r. nie należy dołączać sprawozdania, o którym mowa powyżej.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin