PODATKI

Zmiany w podatku u źródła od lipca 2019

Płatności podlegające podatkowi u źródła* w kwocie przewyższającej rocznie 2 mln PLN do jednego kontrahenta będą podlegały podatkowi u źródła wg stawki 19% (dywidendy) lub 20% (odsetki, należności licencyjne, wynagrodzenie za wskazane usługi niematerialne).

* art. 21 ust. 1 lub 22 ust. 1 ustawy o CIT

Płatnicy będą uprawnieni do zastosowania jak dotychczas niższej stawki WHT (wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania) lub całkowitego zwolnienia z podatku u źródła (wynikającego z umowy albo dyrektyw – przy spełnieniu odpowiednich warunków) przy zabezpieczeniu płatności opinią urzędową (1) albo właściwym oświadczeniem (2).

  1. OPINIA O STOSOWANIU ZWOLNIENIA

Opinia wydawana jest na wniosek podatnika (zagranicznego podmiotu, będącego odbiorcą należności) lub też polskiego płatnika, o ile to on poniósł ciężar ekonomiczny podatku).  Opinia o stosowaniu zwolnienia wiąże się z kosztem 2 000 PLN i jest wydawana na okres 36 miesięcy. Ma zastosowanie jedynie dla przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, tj. zasadniczo do przychodów z tytułu określonych odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym oraz dywidend, płatności z tytułu których mogą podlegać zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy o PDOP implementujących przepisy odpowiednich Dyrektyw UE. Oznacza to, że pozostałe płatności m.in. za usługi niematerialne, takie jak usługi doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze nie mogą być przedmiotem tej opinii.

  1. OŚWIADCZENIE o posiadaniu dokumentów wymaganych dla stosowania zwolnienia:

Płatnik dokonujący zagranicznej płatności na własną odpowiedzialność potwierdza, że:

1) posiada dokumenty przewidziane przez regulacje ustawy o CIT umożliwiające zastosowanie obniżonej stawki WHT/ zwolnienia z WHT

2) nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania obniżonej stawki WHT/ zwolnienia z WHT.

W praktyce powyższe oznacza, że polski płatnik musi posiadać w wariancie minimum:

  • Certyfikat rezydencji zagranicznego kontrahenta,
  • Oświadczenie zagranicznego kontrahenta, że podlega on opodatkowaniu od całości swoich dochodów oraz że jest faktycznym odbiorcą otrzymywanych płatności (dla płatności zwolnionych z WHT na podstawie dyrektyw UE),
  • Informację, że zagraniczny kontrahent spełnia warunki zastosowania zwolnienia z opodatkowania WHT – dla płatności podlegających takiemu zwolnieniu na podstawie dyrektyw UE,
  • Informację, że zagraniczny kontrahent prowadzi rzeczywistą działalność w kraju swojej rezydencji.

Oświadczenie płatnika należy złożyć najpóźniej w dniu dokonania płatności na rzecz zagranicznego kontrahenta.

Oświadczenie będzie składane w formie elektronicznej, osobno w stosunku do danego kontrahenta (przed dokonaniem płatności) i będzie ważne, co do zasady, dwa miesiące.

Oświadczenie będzie składane przez kierownika jednostki (w przypadku gdy wymagany jest podpis każdego z członków zarządu do reprezentacji spółki, oświadczenie musi być podpisane przez każdego z członków zarządu)  w rozumieniu ustawy o rachunkowości, który będzie podawał pełnioną przez siebie funkcję. Nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Zmiana ta wchodzi w życie od dnia 30 czerwca 2019 r.  Do limitu 2 mln należy brać pod uwagę również wszystkie płatności, które podlegają podatkowi u źródła wykonane pomiędzy 1.01.2019 a 30.06.2019.

Autor: Paulina Milian, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin