PRAWO

Wsparcie dla przedsiębiorców na zatrudnienie osób do 30 roku życia

Nowe przepisy wprowadzają wsparcie dla pracodawców. Otrzymają oni refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych przez urząd pracy osób bezrobotnych do 30. roku życia.

Refundację można uzyskać już od 1 stycznia 2016 r. Nowy instrument wsparcia ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do zatrudniania osób młodych, nieposiadających jeszcze doświadczenia zawodowego.

Rząd w uzasadnieniu do ustawy prognozuje, że z tej możliwości może skorzystać ok. 20 proc. wszystkich uprawnionych osób, czyli 114 832 młodych bezrobotnych. Na wsparcie w znalezieniu pracy mają zostać przeznaczone aż 3 miliardy złotych.

Dwa lata zatrudnienia, 1 rok refundacji

Umowa o refundację będzie zawierana ze starostą. Na jej podstawie pracodawca musi  zatrudnić osobę do 30 r.ż. na okres 2 lat. Przez pierwsze 12 miesięcy otrzyma comiesięczny zwrot w wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Przez kolejne 12 miesięcy przedsiębiorca będzie miał obowiązek nadal zatrudniać takiego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, ale już ze swoich środków.

Niewywiązanie się z powyższego warunku skutkować będzie obowiązkiem zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowaną osobę bezrobotną w trakcie okresu objętego refundacją lub przed upływem 12 miesięcy obowiązkowego zatrudnienia, na zwolnione stanowisko pracy zostanie skierowany inny bezrobotny.

Nie kosztem innych pracowników

Zatrudnianie osób bezrobotnych nie powinno jednak odbywać się kosztem utraty stanowisk pracy przez osoby już zatrudnione. Aby zabezpieczyć pracowników przed zwolnieniem i zastąpieniem ich bezrobotnymi do 30. roku życia, w ustawie wprowadzono zapis, zgodnie z którym z refundacji nie mogą skorzystać firmy, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zwolniły pracowników.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Autor: Dorota Jarzębowska

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin