PODATKI

Strategia podatkowa – nowy obowiązek dla podatników CIT

28 listopada 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzającą obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej informacji z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Przepisy w tym zakresie weszły w życie 1 stycznia 2021 r.
Ustawa nie wskazuje, który rok podatkowy podlega raportowaniu jako pierwszy. Jednakże w dniu 9 grudnia 2020 Ministerstwo Finansów opublikowało informację, że podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Nowy obowiązek ma dotyczyć:
– podatników, u których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
– podatkowych grup kapitałowych.

Podatnicy będą musieli przygotować i ujawnić informacje dotyczące m.in.:
– stosowanych procedur i procesów dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,

– liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,

– transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,

– dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,

– planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,

– złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),

– dobrowolnych formach współpracy z organami KAS.

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym, a samo sprawozdanie ma być sporządzane z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. Nowelizacja nie definiuje, czym jest strategia podatkowa oraz jakie procedury powinien posiadać podatnik.

W celu wypełnienia powyższych obowiązków, w przypadku braku opublikowania w tym zakresie wyjaśnień przez Ministerstwo Finansów, konieczne może być sięgnięcie do odrębnych ustaw i regulacji (np. Wytycznych w Zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego dotyczących współpracy z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w ramach Umowy o współdziałanie), a także wskazanie sposobu podejmowania decyzji w sprawach podatkowych i uczestniczących w tym osób (ew. komórek organizacyjnych).
Podatnicy będą mieli obowiązek publikacji informacji z realizacji strategii na stronie internetowej oraz przekazanie odpowiedniej informacji do urzędu skarbowego w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

W przypadku niezrealizowania tego obowiązku, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 250 tys. zł.

Autor: Aleksandra Stokłosa, Head of Accounting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin