PRAWO

Spółka nieruchomościowa – nowy typ spółki

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy ustaw o podatku dochodowym wprowadzające do porządku prawnego nowy typ spółki – „spółkę nieruchomościową”, nakładające zarówno na spółkę jak i na jej wspólników nowe obowiązki podatkowe.

Definicja Spółki Nieruchomościowej
„Spółka nieruchomościowa” zdefiniowana została jako podmiot niebędący osobą fizyczną, zobowiązany do sporządzania bilansu, który bezpośrednio lub pośrednio:
– posiada w swoich aktywach nieruchomości o wartości co najmniej 10 mln złotych,
– nieruchomości te stanowią co najmniej 50 % wartości rynkowej aktywów,
– w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego przychody ujęte w wyniku finansowym netto z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy innych umów o podobnym charakterze których przedmiotem są nieruchomości stanowią co najmniej 60% ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto.

Obowiązki Spółek Nieruchomościowych i ich wspólników:
1. Rozliczanie podatku przez spółkę nieruchomościową w przypadku zbycia udziałów
Na spółkę nieruchomościową przeniesiony został obowiązek rozliczenia podatku (jako płatnika), jeśli stroną dokonująca zbycia przynajmniej 5% jej udziałów (akcji) jest podmiot niemający siedziby lub zarządu w Polsce. Należy pamiętać iż wartość 5% powinniśmy odnieść do całego roku, a nie jednej transakcji. W przypadku braku informacji o wartości transakcji należny podatek ustala się na 19% wartości rynkowej sprzedawanych udziałów w spółce będącej przedmiotem transakcji.
2. Obowiązek raportowania do szefa KAS (Krajowa Administracja Podatkowa)
Zarówno spółka nieruchomościowa jak i podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio w spółce nieruchomościowej co najmniej 5% udziałów (akcji) są zobowiązani przekazać szefowi KAS w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego do trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację:
– o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem posiadanych przez każdego z nich takich praw- w przypadku informacji przekazywanej przez spółki nieruchomościowe;
-o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze – w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych;
Taka informacja powinna zawierać dane na ostatni dzień roku podatkowego (lub obrotowego) spółki nieruchomościowej. Spółki których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym po raz pierwszy obowiązek ten będą musiały wypełnić do 31 marca 2022 roku.
3. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego
Spółki nieposiadające siedziby lub zarządu w Polsce, ale spełniające definicję spółki nieruchomościowej, zostały zobowiązane do ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Pełni on w imieniu spółki nieruchomościowej obowiązki płatnika i jest z nią solidarnie odpowiedzialny za zobowiązania podatkowe. Z obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego ustawodawca zwolnił podmioty będące rezydentami podatkowymi Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie ustanowienie przedstawiciela podlega karze w wysokości do 1 mln złotych.

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin