PODATKI

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT i inne zmiany w przepisach podatkowych

Senat będzie obradował zmiany do przepisów ustawy o COVID-19, wpływające na rozliczenie roczne PIT i CIT. Jakie najważniejsze przepisy ulegną modyfikacji?

Termin złożenia zeznania i informacji CIT/KW
Do 30 czerwca 2021 r. ma zostać przedłużony termin do złożenia zeznania CIT podatnikom, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. oraz konsekwentnie do wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
Do 30 czerwca 2021 r. ma być również przedłużony termin do złożenia informacji CIT/KW stanowiącej załącznik do zeznania CIT-8. Jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Termin zostaje przedłużony tym spółkom kapitałowym, których pierwszy rok opodatkowania estońskim CIT rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. Nie ma gwarancji, aby regulacje weszły w życie przed 31 marca 2021 r., czyli pierwotnym terminem na złożenie CIT-8 i CIT/KW. W związku z tym resort finansów podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, w którym zostaną zawarte identyczne rozwiązania jak we wspomnianej ustawie. To zapewnia podatnikom możliwość skorzystania z przedłużonego terminu na złożenie zeznania i informacji CIT/KW.
Termin informacji o cenach transferowych i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
Przedłużeniu ma również ulec termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.
W przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. informację/oświadczenie należy złożyć do 30 września 2021 r. W przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zostaje on wydłużony o 3 miesiące.

Certyfikat rezydencji
W art. 31ya ust. 3 ustawy o COVID-19 dodano wyrazy „lub 2020 r.”. Oznacza to, że w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, określony w przepisach ustawy o PIT oraz ustawy o CIT warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.
Przepisy dotyczące przedłużenia terminu składania CIT (art. 15zzja) i dotyczące certyfikatu rezydencji podatkowej (art. 31ya ust. 3 ustawy o COVID-19) mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Natomiast znowelizowane przepisy dotyczące terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 31z ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o COVID-19) mają wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 lutego 2021 r.

Autor: Agnieszka Pelc, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin