PODATKI

Podatkowe konsekwencje niewypłacenia dywidendy w terminie

Zbliża się zwyczajowy okres wypłaty dywidend w spółkach kapitałowych. Przepisy nie określają dokładnie daty.  Decydują o niej udziałowcy i organy spółki. Należy jednak pamiętać o zachowaniu terminu. Jego niedotrzymanie powoduje nieprzyjemne i kosztowne konsekwencje podatkowe.

 

Ważna terminowość

Dywidenda to inaczej udział w zysku. Pojęcie tego używa się w odniesieniu do udziału wspólnika/akcjonariusza w zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej. Podział zysku dokonywany jest co do zasady po zakończeniu roku obrotowego na podstawie uchwał podejmowanych przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników czy Akcjonariuszy. Dywidenda powinna być wypłacona w terminie wyznaczonym w  uchwale zgromadzenia właścicieli spółki kapitałowej. W przypadku gdy  uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia wypłaty dywidendy, wówczas  termin ten jest wyznaczany przez zarząd w spółkach z o.o. lub przez radę nadzorczą w spółkach akcyjnych.

 

Konsekwencje dla spóźnialskich

Spółka nie ma obowiązku wypłaty kwoty dywidendy wspólnikom przed ustaloną datą. Określenie dnia wypłaty dywidendy na termin późniejszy niż data uchwały, a tym samym zatrzymanie zysku w spółce do czasu jej wypłaty, nie powoduje powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia i nie rodzi roszczeń wspólników (wyrok NSA z 21.01.2011 r. II FSK 1583/09).

Natomiast wypłata dywidendy po ustalonym dniu wypłaty, wywołuje dla spółki wypłacającej ujemne skutki podatkowe. Nie ma tu znaczenia przyczyna tego opóźnienia ani własne lub pożyczone źródło pochodzenia środków na dywidendę.

Dysponowanie przez spółkę niewypłaconą dywidendą powoduje powstanie przychodu podatkowego w formie ekwiwalentu odsetek. Są to nieodpłatne świadczenia o kwocie pożyczki, którą spółka brałaby w tym czasie na rynku, aby uregulować wypłaty dywidend.*

Zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego spółka, która dywidend nie wypłaci   ma obowiązek zapłaty udziałowcom odsetek za nieterminową wypłatę. Niezależnie od tego, czy zostaną one wypłacone, czy też nie – wywołują ten sam skutek czyli przychód podatkowy.

Jeśli spółka w celu wypłaty dywidendy zaciągnie kredyt lub pożyczkę, koszty pozyskania tego dofinansowania (prowizja od kredytu, odsetki, podatek PCC, odsetki od zaciągniętej pożyczki, itd.) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko to potwierdza liczne orzecznictwo sądów administracyjnych i podatkowych.

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin