PODATKI

Podatek od przerzuconych dochodów – czym jest?

podatek od przerzuconych dochodów

Podatek od przerzuconych dochodów, to nowa kategoria obciążenia podatkowego. Może mu podlegać polska spółka dokonująca rozliczeń ze spółkami z grupy kapitałowej. Taki podatek będzie należny po wystąpieniu kilku okoliczności (czyli spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 24aa ustawy o CIT). Jako przerzucone dochody mogą zostać sklasyfikowane koszty poniesione pośrednio lub bezpośrednio przez polską spółkę na rzecz podmiotu powiązanego z tytułu:

  • usług niematerialnych
  • należności licencyjnych
  • kosztów finansowania dłużnego
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika, a także funkcji, aktywów i ryzyka

Jeżeli, suma wymienionych powyżej kosztów, poniesiona w roku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych, stanowić będzie co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów w danym roku, koszty te mogą zostać uznane za przerzucone dochody.

Jednocześnie ustawodawca określił iż 19% podatku od „przerzuconych dochodów”, polska spółka zobowiązana będzie zapłacić, chyba, że wykaże, iż podmiot powiązany, na którego rzecz zostały poniesione wymienione grupy kosztów, jest rezydentem podatkowym kraju UE lub EOG i prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą. W praktyce przepisy mogą być szczególnie istotne dla jednostek powiązanych np. ze Szwajcarii, USA czy Wielkiej Brytanii.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin