PODATKI

Podatek od nieruchomości komercyjnych po zmianie

Podatek od nieruchomości komercyjnych nie jest nowością dla polskich przedsiębiorców, w świetle przepisów obowiązujących do końca 2018 r. podatnicy opłacali podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium Polski, którego wartość początkowa przekraczała 10.000.000 zł. Dotyczyło to wybranych budynków handlowo-usługowych oraz budynków biurowych. Obowiązek zapłaty tego podatku nie występował, gdy budynki te były wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.
Od 2019 r. zasadniczo zmieniły się zasady opłacania tego podatku, za przyczyną nowego brzmienia art. 24b. ustawy o CIT:

1. Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:
1) Stanowi własność albo współwłasność podatnika,
2) Został oddany w całości albo w części do użytkowania na podstawie umowy
najmu, dzierżawy albo innej umowy o podobnym charakterze,
3) Położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
‒ zwany dalej „podatkiem od przychodów z budynków”, wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.”

Wyłączeniem zostały objęte jedynie przychody z budynków mieszkalnych, jeżeli zostały oddane do używania w ramach rządowych (samorządowych) programów dotyczących budownictwa społecznego przy spełnieniu warunków określonych w ustawie.
Zapis ustawy w obecnym kształcie dotyczy znacznie szerszego grona przedsiębiorców, obejmie wszelkie wynajmowane na terytorium Polski budynki będące środkami trwałymi.
Ustawodawca przewidział kwotę wolną od podatku w wysokości 10.000.000 zł przy czym należy pamiętać, że kwota ta jest przewidziana na jednego podatnika. Jeżeli przedsiębiorca jest właścicielem kilku budynków wynajmowanych powinien zsumować wartość wszystkich wynajmowanych przez siebie budynków. Natomiast w przypadku budynków oddanych częściowo do użytkowania przychód ustala się proporcjonalnie. Jeżeli powierzchnia budynku oddana do użytkowania nie przekracza 5% całkowitej powierzchni oddanej do użytkowania wówczas nie ustala się przychodu.

Podatek należy wpłacać na rachunek urzędu skarbowego do 20 każdego miesiąca, natomiast kwotę zapłaconego podatku od przychodów z budynków podatnicy odliczają od zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli podatnicy opłacają zaliczki na CIT kwartalnie, odliczeniu podlega podatek od przychodów z budynków zapłacony za miesiące przypadające na dany kwartał.
Należy pamiętać, że zapłata podatku od nieruchomości komercyjnych według nowych zasad przypada na 20.02.2019.

Autor: Katarzyna Szkałuba, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin