PODATKI

Podatek CIT minimalny

podatek CIT minimalny

Kto płaci podatek minimalny?

Podatek minimalny płaci każda spółka oraz kapitałowa grupa podatkowa, której udział dochodów w jej przychodach operacyjnych ( bez zysków kapitałowych) jest mniejszy niż 1%. Podatek ten zapłaci również podmiot który poniósł stratę za dany rok podatkowy, ale inną niż strata kapitałowa. Dla celów obliczenia ww. straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Ustawodawca wyłączył z opodatkowania ( zwolnił ) określone grupy podmiotów, czyli:

 • podatników rozpoczynających działalność (do 3 lat podatkowych od jej rozpoczęcia);
 • przedsiębiorstw finansowych;
 • podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali o 30% mniejsze przychody w stosunku do poprzedniego roku;
 • podatników, których właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne i którzy nie posiadają określonych praw udziałowych w innych podmiotach (w tym przede wszystkim udziałów w kapitale innej spółki);
 • podatników działających w sektorze wydobywania kopalin lub w transporcie międzynarodowym z wykorzystaniem statków morskich lub powietrznych (których większość przychodów pochodzi z tej działalności).
 • podatników wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udziałów/akcji w pozostałych spółkach z tej grupy pod warunkiem, że rok podatkowy spółek z grupy się pokrywa oraz udział łącznych dochodów w łącznych przychodach tych spółek* w danym roku podatkowym jest większy niż 1%.

Podstawa opodatkowania w CIT minimalny

Podstawą opodatkowania w podatku minimalnym składa się z poniższych elementów:

 • 4% wartości przychodów spółki (innych niż pochodzących z zysków kapitałowych) plus,
 • kwota poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekraczających wartość 30% tzw. EBITDA podatnika plus,
 • kwota poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów usług lub praw niematerialnych (o zakresie i definicji zbliżonej do obecnie istniejącego art. 15e) – przekraczających wartość 3 mln PLN plus 5% tzw. EBITDA plus,
 • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niezamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto minus,
 • wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania obliczonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT (wartość darowizn czy ulgi B+R), a także nowych ulg zapowiadanych w Polskim Ładzie, np. na prototypy i robotyzację minus,
 • wartość dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia lub Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) na podstawie decyzji o wsparciu.

Tak ustaloną podstawę opodatkowujemy CIT minimalnym w wysokości 10%

Minimalny podatek CIT a klasyczny podatek CIT ( art. 19 ustawy o CIT )

Podmioty podlegające pod regulacje dotyczące podatku minimalnego nie będą zwolnione z ogólnego podatku CIT , lecz mogą one jednak pomniejszyć podatek minimalny o wartość „klasycznego” podatku dochodowego. Na rachunek właściwego urzędu skarbowego powinny wpłacić pomniejszony w ten sposób podatek minimalny w terminie przewidzianym dla podatku CIT. Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego można odliczyć w kolejnych latach od „klasycznego” podatku dochodowego przez kolejne 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik zapłacił minimalny podatek dochodowy w zeznaniu rocznym.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin