COVID 19

Obowiązki pracodawcy w obliczu koronawirusa – zalecenia dla zakładów produkcyjnych

Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Z odpowiedzialności tej nie zwalnia pracodawcę także brak środków finansowych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Dotyczy to sytuacji kiedy osoby te wykonują pracę zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Bezpieczne warunki należy zapewnić również:

– osobom prowadzącym na własny rachunek działalność gospodarczą w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

– studentom i uczniom nie będącym pracownikami ale odbywającym zajęcia na terenie zakładu pracy. W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby nie biorące udziału w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony ich życia i zdrowia.

Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do reagowania na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy uwzględnieniu zmieniających się warunków wykonywania pracy.

Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

– zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach,

– zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

– działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca:

– niezwłocznie informuje pracowników o tych zagrożeniach oraz podejmuje działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony,

– instruuje pracowników o konieczności przerwania pracy i oddalenie się w miejsce bezpieczne w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia.

W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany:

– wstrzymać pracę,

– wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne,

– do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.

Pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikom, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia lub życia albo dla zdrowia lub życia innych osób, podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – nawet bez porozumienia z przełożonym – na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.

Ściągnij ZALECENIA DLA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin