PODATKI

Nowość – umowa o współdziałanie z fiskusem

Od 1 lipca 2020 r. duże firmy mogą występować do Szefa KAS o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. Podpisanie takiej umowy zależy od uzyskania pozytywnej oceny ze wstępnego audytu podatkowego. Program jest pilotażowy.

Innowacyjna forma współpracy
Umowa o współdziałanie to innowacyjna forma współpracy administracji skarbowej z podatnikami w wypełnianiu obowiązków podatkowych. Innowacyjność polega na zaangażowaniu podatnika w bieżącą kontrolę własnych rozliczeń oraz uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i oczekiwań podatnika.

Program opiera się na trzech zasadach:
wzajemne zaufanie, że obie strony będą postępowały zgodnie z ustalonymi regułami.
transparentność: zasada ta polega na założeniu, że podatnik będzie gotowy do ujawnienia administracji skarbowej informacji istotnych dla opodatkowania, wskazania zagadnień podatkowych trudnych do rozstrzygnięcia we własnym zakresie oraz zidentyfikowania ryzyka podatkowego, natomiast administracja skarbowa będzie informować podatnika o przesłankach wdrażania czynności nadzorczych.
wzajemne zrozumienie: oznacza to, że obie strony świadomie współdziałają we wspólnym interesie, jakim jest prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.

Ten innowacyjny program jest przeznaczony tylko dla największych podmiotów, u których wartość przychodu wykazana w zeznaniu CIT w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o zawarcie umowy.

Szef KAS może ograniczyć do 20 liczbę podmiotów, z którymi zostanie podpisana umowa o współdziałanie. O wyborze podatników, z którymi w tym okresie zostanie zawarta umowa, decydować będzie ich znaczenie gospodarcze i społeczne, zróżnicowanie pod względem prowadzonej działalności gospodarczej, a także kolejność wpływu wniosków.

Audyt
Umowę o współdziałanie zawiera z podatnikiem, na jego wniosek, Szef KAS. Przed podpisaniem porozumienia podatnik musi być sprawdzony. Sporządzany jest jego profil (na podstawie danych z deklaracji podatkowych, decyzji, protokołów z kontroli, informacji uzyskanych od innych organów i instytucji, a także wiadomości ogólnie dostępnych w internecie) oraz odbywa się wstępny audyt podatkowy.

Wynik audytu wstępnego decyduje o zawarciu umowy o współdziałanie. Warunkiem jej podpisania jest uzyskanie pozytywnej opinii. Audyt wstępny skupia się na sprawdzeniu prawidłowości wypełniania przez podatnika obowiązków podatkowych oraz weryfikacji skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, tj. przyjętych przez podatnika procedur samokontroli realizowania obowiązków podatkowych (tzw. RWNP). Audyt w zakresie sposobów wypełniania obowiązków podatkowych to analiza ryzyka i badanie dokumentacji dotyczącej zidentyfikowanych u podatnika obszarów ryzyka podatkowego. Obejmuje 2 lata podatkowe poprzedzające rok, w którym został złożony wniosek o podpisanie umowy o współdziałanie, oraz okres od początku roku podatkowego, w którym podatnik wystąpił z wnioskiem, do dnia zakończenia audytu. Audyt dotyczący RWNP skupia się natomiast na ocenie możliwości prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych poprzez weryfikację poziomu wdrożenia i funkcjonowania: systemu zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, nadzoru nad zgodnością działalności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami, mechanizmów nadzoru zewnętrznego (w tym niezależnego audytu funkcji podatkowej).

Po podpisaniu umowy prowadzony jest w sposób ciągły przez uprawnionych urzędników skarbowych audyt monitorujący. Polega on na sprawdzaniu, czy stosowane przez podatnika mechanizmy samokontroli podatkowej pozostają skuteczne i adekwatne do jego struktury organizacyjnej.

Umowa
Umowa o współdziałanie określa szczegóły współpracy, precyzuje prawa i obowiązki stron, a także sposób informowania się o osobach upoważnionych do kontaktu.
Podatnik, który podpisze umowę o współdziałanie, jest zobowiązany do dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz posiadania skutecznych RWNP. Musi ponadto zgłaszać Szefowi KAS, bez wezwania, istotne zagadnienia podatkowe, które rozsądnie oceniając, mogą stać się źródłem sporu z organami podatkowymi. Obowiązkiem podatnika jest także niezwłoczne przekazywanie, bez wezwania, ważnych informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie korzyści podatkowej. Podpisanie umowy o współdziałanie pozwala na zawieranie porozumień podatkowych. Szef KAS może je zawrzeć z podatnikiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania cen transferowych, braku zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania czy wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w CIT.

Podatnik, składając deklaracje lub korekty deklaracji za okres objęty audytem monitorującym, uniknie zapłaty odsetek za zwłokę od ujawnionych zaległości podatkowych. Warunkiem jest tylko wpłata zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia deklaracji lub korekty deklaracji. Nie zostanie również wszczęte w tym zakresie postępowanie karne skarbowe.

Autor: Agnieszka Pelc, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin