PRAWO

Nowelizacja przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony – 3 zmiany, o których musisz wiedzieć

Nowelizacja prawa obowiązuje od 22 lutego 2016 roku i ma duże znaczenie dla wielu polskich firm. Do 33 miesięcy ograniczono okres, na jaki pracodawca może podpisać z tym samym pracownikiem umowę na czas określony. Z kolei okres wypowiedzenia umowy został uzależniony od długości zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Dłuższy okres wypowiedzenia
Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony będzie mogło nastąpić, w zależności od długości okresu zatrudnienia, po dwutygodniowym, miesięcznym albo trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. Jest to nowe rozwiązanie, ponieważ poprzednio obowiązywał jednolity, dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na wprowadzenie dla pracodawcy obowiązku wskazania przyczyny wypowiedzenia, tak jak obowiązuje w wypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wprowadzenie limitu czasowego dla zawieranych umów terminowych
Zgodnie z art. 251 § 1 Kodeksu pracy, łączny okres obowiązywania wszystkich zawartych z tym samym pracownikiem umów na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. W przypadku umów terminowych zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów, wspomniane 33 miesiące należy liczyć od dnia wejścia w życie nowelizacji. Pracodawca może zatrudnić pracownika na czas określony, który przekracza 33 miesiące, jeśli ma obiektywne powody uzasadniające tego typu umowę o pracę. Muszą być one wyraźnie wskazane w umowie o pracę.

Łącznie trzy umowy zamiast dwóch
Pracodawca będzie miał możliwość zawarcia z pracownikiem łącznie trzech, a nie jak dotychczas dwóch, umów o pracę na czas określony. Umowy trwające już w dniu wejścia w życie nowych przepisów, będą uznawane co do zasady za pierwsze w kolejności.
Warto wskazać, że w przypadku naruszenia limitu umów lub łącznego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, pracownik zostanie automatycznie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 251 § 3 Kodeksu pracy) odpowiednio od dnia następującego po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę.

Nowelizacja ma na celu zmniejszenie nadużyć ze strony pracodawców. Wejście w życie nowych przepisów ma prowadzić do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystania umów o pracę na czas określony. Zmiany te mogą wywrzeć wpływ na politykę kadrową wielu firm, w szczególności tych, które opierają swój model działania na umowach terminowych.

Photo credit: Waponi via Foter.com / CC BY

Autor: Dorota Jarzębowska

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin