PODATKI

Zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych

 

22 lipca 2015 r. rządowy projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów i czeka na pierwsze czytanie w Sejmie. Projekt zawiera szereg zmian w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

Na przedmiocie cen transferowych zmiany dotyczą:

  • podwyższenia progów powiązań kapitałowych z 20% na 25%,
  • wprowadzenia obowiązku dokumentowania wyłącznie „istotnych” transakcji od 50 tys. euro lub więcej (w zależności od wysokości przychodów),
  • doprecyzowania przepisów dotyczących obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych.

Obowiązkowi dokumentacyjnemu będą podlegały:

  1. transakcje mające istotny wpływ na dochód podatnika – poziom istotności transakcji będzie uzależniony od wielkości przychodów / kosztów podatnika za rok poprzedzający rok podatkowy,
  2. inne zdarzenia ujęte w księgach rachunkowych mające istotny wpływ na dochód podatnika, których warunki zostały ustalone / narzucone między podmiotami powiązanymi– m.in. umowy zarządzania płynnością, umowy o podziale kosztów, umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze.

Podatnicy będą musieli sporządzić dokumentację także za rok podatkowy następujący po roku, za który mieli obowiązek sporządzenia dokumentacji.

Powinna być ona sporządzona nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Do tego należy dołączyć oświadczenie o sporządzeniu kompletnej dokumentacji oraz uproszczone sprawozdanie o realizacji transakcji / innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Jeśli organ uzna, że z okoliczności sprawy wynika prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji w celu uniknięcia obowiązku dokumentacyjnego, może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia dokumentacji transakcji lub zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów ustawowych. Podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia takiej dokumentacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia żądania.

Ponadto, większość przepisów ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. (a nie od 1 stycznia 2016 r., jak proponowano wcześniej). Zatem podatnicy będą mieć więcej czasu na przygotowanie się do planowanych zmian.

Na dzień dzisiejszy jest to tylko projekt proponowanych zmian.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin