PODATKI

Kolejne zmiany w VAT już od października

Od 1 października 2021 roku ma obowiązywać drugi pakiet zmian w podatkach, tzw. SLIM VAT 2. Resort finansów twierdzi, że nowe przepisy mają uprościć rozliczenia, ale również ograniczyć nieprawidłowości. Poniżej podajemy najistotniejsze zmiany, które wprowadza pakiet SLIM VAT 2.

Przywrócenie prawa neutralnego odliczania VAT

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają rozliczanie VAT z tytułu WNT lub importu usług w deklaracji podatkowej tylko przez okres trzech miesięcy od końca miesiąca, za który powstał obowiązek podatkowy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł jednak niezgodność tej konstrukcji z dyrektywą VAT. Stąd też nowe przepisy implementują do porządku prawnego wyrok TSUE C-895/19. Na jego mocy przywrócone jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres w odniesieniu, do którego powstał obowiązek podatkowy co do nabytych towarów czy usług.

Zmiany dotyczące rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności

Resort finansów uregulował kwestię uwalniania środków pieniężnych z zamykanego rachunku VAT. Obecnie w sytuacji, w której w dniu zamknięcia rachunku rozliczeniowego podatnik posiada środki na powiązanym z nim rachunku VAT i nie dokonał ich przeniesienia na inny rachunek VAT, bank dokonuje przeksięgowania tych środków na tzw. rachunek techniczny. Środki te są zatem „zdeponowane” na specjalnym rachunku i oczekują na ewentualną dyspozycję posiadacza. Po zmianie przepisów, które wchodzą w życie 1 października, podatnicy będą mieli możliwość wnioskowania o zwrot środków z rachunku technicznego. Ponadto nowelizacja wprowadza możliwość wydania postanowienia przez naczelnika urzędu skarbowego o uwolnieniu środków z rachunku VAT, również w sytuacji, gdy podatnik posiada zaległości podatkowe, pod warunkiem, że te zostały odroczone lub rozłożone na raty. Projekt ustawy zakłada także możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika, również tych prowadzonych przez różne banki.

Zmianie ulegnie treść poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Zgodnie z proponowaną zmianą MPP będą podlegały „komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich” sklasyfikowane w PKWiU 26.20.1. ( o ile wartość faktury dokumentującej ta transakcję przekroczy 15 000 zł brutto).

Wydłużenie terminu składania deklaracji VAT-26

Zmiany mają umożliwić składanie informacji VAT-26 do 25 dnia następnego miesiąca po tym, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek związany z pojazdem używanym wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Informacja taka powinna być złożona nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7/V7-K za dany miesiąc, również w odniesieniu do podatników rozliczających się kwartalnie. W przypadku, jeśli taka informacja nie będzie złożona, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż nowe brzmienie tego przepisu będzie stosowane w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 r.

Korygowanie importu towarów

Nowelizacja przepisów przewiduje możliwość dokonania korekty deklaracji w terminie czterech miesięcy w sytuacji, gdy podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w całości lub w części podatku z tytułu importu towarów. Resort finansów, w uzasadnieniach do projektu, podaje, że jeśli podatnik w wymaganym terminie nie rozliczy w prawidłowej wysokości podatku i nie złoży stosownej korekty deklaracji, utraci prawo do rozliczenia tego podatku.

Transakcje łańcuchowe w eksporcie i WDT

W nowych przepisach doprecyzowano regulacje określające, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport w sytuacji, gdy są one organizowane przez pierwszego dostawcę lub ostatniego nabywcę w transakcji łańcuchowej. I tak, gdy podmiotem organizującym transport będzie pierwszy podmiot, wówczas wysyłka lub transport przyporządkowywana będzie jego dostawie na rzecz następnego podmiotu w łańcuchu. Z kolei, gdy podmiotem organizującym transport będzie ostatni nabywca, wówczas wysyłka lub transport będą przyporządkowane dostawie dokonanej do tego podmiotu.

Ulga na złe długi

Nowelizacja przepisów w zakresie ulgi na złe długi zakłada uchylenie dotychczasowego warunku dotyczącego rejestracji dłużnika jako czynnego podatnika VAT, na dzień poprzedzający złożenie korekty deklaracji przez wierzyciela. Przy czym wierzyciel nadal będzie musiał posiadać status czynnego podatnika VAT. Przewidziano również wydłużenie z dwóch do trzech lat, licząc od końca roku w którym została wystawiona faktura, okresu w jakim wierzyciel będzie miał prawo skorzystać z ulgi na złe długi.

Wybór opodatkowania sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

Wśród planowanych zmian przewidziano również możliwość wyboru formy opodatkowania podatkiem VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości. Dotychczas podatnicy, chcąc zrezygnować ze zwolnienia VAT i opodatkowania dostawy budynków i budowli lub ich części, są zobowiązani złożyć oświadczenie w tej sprawie, najpóźniej dzień przed dostawą nieruchomości. Na podstawie nowelizowanych przepisów będą mogli złożyć oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania podatkiem VAT dostawy budynków, budowli lub ich części bezpośrednio w akcie notarialnym.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin