PODATKI

Inwentaryzacja roczna

inwentaryzacja roczna

Od 1 października 2023 r. jednostki mogą rozpocząć prace inwentaryzacyjne. Planując te prace należy je skorelować z koniecznością podpisania  umowy o badanie sprawozdania finansowego. Kierownik jednostki zawiera taką umowę z audytorem w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji. Kierownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury. W wypadku organu wieloosobowego, odpowiedzialność ponoszą wszyscy jego członkowie.

Kwestie formalne i techniczne

Ustawa o rachunkowości nie reguluje kwestii formalnych oraz technicznych związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji.
Zalecenia w tym zakresie można odnaleźć w Stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 55)

Obowiązki kierownika jednostki

 • powołanie komisji inwentaryzacyjnej i jej przewodniczącego,
  wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji, określającego przedmiot i terminy spisu,
 • powiadomienie biegłego rewidenta o tych terminach,
 • nadzór nad przebiegiem spisu i rozliczeniem jego wyników.

Zakres dokumentacji inwentaryzacyjnej

Przepisy dotyczące inwentaryzacji drogą spisu z natury stanowią regulacje wewnętrzne.
Mogą one mieć charakter dokumentów:

 • bieżących – wydawanych każdorazowo przed inwentaryzacją
 • stałych – dotyczących zagadnień powtarzających się corocznie

Istnieje możliwość ograniczenia regulacji wewnętrznych do zarządzenia kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji. Wskazane jest jednak opracowanie harmonogramu spisu z natury i instrukcji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji wydaje kierownik jednostki. Posiadanie aktualnego planu sytuacyjnego ułatwia wyodrębnienie pól spisowych.
Plan sytuacyjny to inaczej mapa terenu jednostki. Zawiera on odpowiednio nazwane miejsca składowania poszczególnych rodzajów zapasów w jednostce z podaniem osób za nie odpowiedzialnych.
Harmonogram inwentaryzacji zawiera wykaz pól spisowych, daty – w których będzie przeprowadzany spis z natury oraz nazwy zespołów spisowych, które przeprowadzą ten spis.

Instrukcje inwentaryzacyjne

Instrukcje inwentaryzacyjne mają stanowić pomoc w organizacji spisu i jego przebiegu, doborze właściwych, dostosowanych do warunków czynności spisowych. Może to być jedna całościowa instrukcja albo kilka instrukcji przeznaczonych dla:

 • członków komisji inwentaryzacyjnej, w której opisuje się w szczególności zasady działania komisji i powoływania zespołów spisowych, ewentualnie kontrolerów spisowych, zakresy ich odpowiedzialności, podział na pola spisowe, przyjęte w jednostce uproszczenia lub szczególne procedury związane z inwentaryzacją drogą spisu z natury, opis dokumentacji inwentaryzacyjnej, zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych, sposób przechowywania dokumentów,
 • zespołów spisowych, przy czym często są to instrukcje opisujące sposób wykonywania czynności spisowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów zapasów (szczególnie jeśli ilości ustala się drogą pomiaru szacunkowego).

Komisja inwentaryzacyjna

Zadania komisji:

 • zorganizowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
 • jej przeprowadzenie,
 • wyjaśnienie powstania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych i przedłożenie kierownikowi jednostki propozycji co do sposobu ich rozliczenia.

Czynności spisowe może wykonywać komisja inwentaryzacyjna, odrębnie powołana przez kierownika jednostki, a na jej wniosek – zespoły spisowe lub mieszane zespoły spisowe, w skład których wchodzi jeden członek komisji inwentaryzacyjnej.

Członkami komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych są pracownicy jednostki lub osoby niebędące jej pracownikami, znające przepisy dotyczące inwentaryzacji, w tym zasady przeprowadzania spisu z natury.

Członkami komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych nie powinny być osoby:

 • odpowiedzialne za zapasy objęte spisem z natury,
 • prowadzące ewidencję księgową zapasów objętych spisem z natury,
 • niebędące w stanie – z innych względów – zapewnić rzetelności i bezstronności spisu, np. osoby mające dostęp do stanów ewidencyjnych zapasów magazynowych.

W ramach uproszczeń w jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób, zadania komisji inwentaryzacyjnej może wykonywać jedna osoba (komisarz spisowy).

Przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury obejmuje:

 • jednoznaczne określenie daty i czasu trwania spisu,
 • wyznaczenie przez komisję pól spisowych
 • określenie wykonawców czynności spisowych – własny personel lub podmiot zewnętrzny
 • zapewnienie wyposażenia dla spisujących (np.  zalegalizowane urządzenia pomiarowe)
 • zapewnienie przez przewodniczącego komisji nadzoru nad realizacją.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin