PODATKI

Dokumentacja cen transferowych i CIT/TP

Przypominamy, że 30.09.2018 upływa termin na:
– przygotowanie dokumentacji cen transferowych,
– złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o fakcie przygotowania dokumentacji cen transferowych (o którym mowa w art. 25a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)
– złożenia uproszczonego sprawozdania CIT-TP / PIT-TP o którym mowa w art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kiedy przygotowujemy dokumentację?
Stosownie do postanowień art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, na spółce z o.o. ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, jeżeli łącznie są spełnione następujące przesłanki:
jej przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro oraz dokonuje ona w roku podatkowym transakcji z podmiotami z nią powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT, mających istotny wpływ na wysokość jej dochodu (straty), lub ujmuje w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT, mające istotny wpływ na wysokość jej dochodu (straty).

Przy czym, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, uznaje się – co do zasady – transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro. Jednak limit ten wzrasta proporcjonalnie do wysokości przychodów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy (art. 9a ust. 1d ustawy o CIT).

Ustawy podatkowe przewidują jeszcze jeden przypadek, kiedy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w ustawach. A mianowicie kiedy zaistnieją okoliczności wskazujące na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Oczywiście w przypadku takiego żądania urząd musi wyjaśnić w wezwaniu okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. W tej sytuacji podatnik jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego wezwania.

Konsekwencje nieprzedłożenia w wymaganym terminie dokumentacji
Po pierwsze, władze skarbowe będą miały w takim przypadku możliwość zastosowania sankcyjnej stawki podatku.
Po drugie, może się to wiązać z ryzykiem nałożenia sankcji karnych przewidzianych przepisami kodeksu karnego skarbowego na osoby odpowiedzialne u podatnika za prowadzenie spraw podatkowych, czyli na przykład na członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe spółki.

Przepisy przewidują, że podatnicy zobligowani do sporządzania dokumentacji cen transferowych mają obowiązek jej przedłożenia na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego wezwania.

Autor: Paulina Milian, Główna księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin