PODATKI

Ceny transferowe i formularz TPR-C

ceny transferowe

Zbliża się termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 rok. Do dnia 31.12.2020 podmioty zobowiązane muszą sporządzić dokumentację, przekazać informację TPR-C oraz przesłać oświadczenie podpisane przez Zarząd o spełnieniu w/w obowiązków za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacja TPR-C jest formularzem aktywnym, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące sporządzonej dokumentacji.

Krótkie przypomnienie zasad:
Obowiązek sporządzenia przez podmiot powiązany lokalnej dokumentacji cen transferowych może powstać, jeżeli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (pomniejszona o VAT), przekracza w roku obrotowym (podatkowym) następujące progi dokumentacyjne:
– 10 mln zł – w przypadku transakcji towarowej bądź transakcji finansowej,
– 2 mln zł – w przypadku transakcji usługowej bądź innej transakcji (art. 11k ust. 2 updop i art. 23w ust. 2 updof).

Trzeba przy tym pamiętać, że:
– progi dokumentacyjne ustala się odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, niezależnie od przyporządkowania danej transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji,
– progi te należy odnosić odrębnie do strony kosztowej i przychodowej,
– wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym ustala się bez względu na liczbę dokumentów księgowych, a także dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi jest zawierana określona transakcja.

Krajowe podmioty powiązane szczególną uwagę powinny zwrócić na art. 11n pkt 1 updop i art. 23z pkt 1 updof. Na podstawie tych przepisów z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zostały zwolnione transakcje kontrolowane zawierane wyłącznie przez krajowe podmioty powiązane (mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski) w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące przesłanki:
1) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a updop (odpowiednio art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b updof) oraz
2) nie poniósł straty podatkowej.

Zgodnie z dyspozycją art. 11t ust. 1 updop i art. 23zf ust. 1 updof, informację o cenach transferowych (TPR) składają podmioty powiązane, które:
– obowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

– w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizują transakcje kontrolowane określone odpowiednio w art. 11n pkt 1 updop i art. 23z pkt 1 updof.

Oznacza to, że jeżeli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekracza progi dokumentacyjne wskazane w art. 11k ust. 2 updop i art. 23w ust. 2 updof, lecz na mocy odpowiednio art. 11n pkt 1 updop i art. 23z pkt 1 updof do transakcji tych nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – to w takim przypadku podmiot powiązany powinien złożyć informację TPR.

Informację TPR należy przekazać Szefowi KAS, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku 2020 termin ten został przesunięty do końca 31.12.2020.

Na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl (ścieżka dostępu: Ceny transferowe, Zmiany w prawie) zostały opublikowane interaktywne formularze informacji o cenach transferowych TPR-C

Autor: Aleksandra Stokłosa, Dyrektor działu księgowego, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin