PRAWO

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Od dnia 13 października 2019 r. funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), który został stworzony w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką oraz jej reprezentantach.

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:
– jawnych,
– komandytowych,
– komandytowo-akcyjnych,
– z ograniczoną odpowiedzialnością;
– akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej).

Każda Spółka, wpisana do KRS od 13 października 2019 r., powinna zgłosić beneficjentów rzeczywistych oraz reprezentantów w terminie 7 dni od wpisu. Termin 7 dni obowiązuje również w przypadku zmiany danych podlegających zgłoszeniu w rejestrze.
Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. powinny zgłosić beneficjentów rzeczywistych najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2020 r. Po wpisaniu do CRBR zmiany zgłoszonych danych powinny być aktualizowane w terminie 7 dni.
Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Zgłoszenie jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do CRBR o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Za brak zgłoszenia wymaganych informacji w terminie ustawowym grozi kara do 1 mln złotych. Kara jest nakładana na spółkę obowiązaną do zgłoszenia informacji do CRBR.

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin