BUSINESS EDUPODATKI

Zmiany w VAT ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej?

prowadzenie działalności gospodarczej

Doprecyzowanie oznaczeń dokumentacji technicznej, ułatwienia i zmiany oznakowania w prowadzeniu ewidencji przedsiębiorców. Oto nasze podsumowanie najważniejszych zmian w podatku VAT, które obowiązują od 1 lipca 2021 roku.

 1. Zmiana – możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł, wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.
  Zmiana ma ułatwić podatnikom prowadzenie ewidencji dzięki możliwości zbiorczego wykazywania tzw. faktur uproszczonych oraz ww. biletów jednorazowych.
 2. Zmiana – doprecyzowanie pod względem merytorycznym i formalnym przepisów rozporządzenia odnoszących się do oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych. 

  W celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami, zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy, wskazując odniesienie do kodów CN wg nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015.

 3. Zmiana – wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW”. 

  By uprościć obowiązki ewidencyjne przedsiębiorcy uznano, że czynności rejestrowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW”, nie będą oznaczane oznaczeniami GTU.

 4. Zmiana  – wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO. 

  Aby uprościć obowiązki ewidencyjne wprowadzono również rozwiązanie, w którym dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie będą oznaczane symbolami procedur.

 5. Zmiana  – wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. 

  Proponowana zmiana dostosowuje wymogi ewidencyjne do potrzeb analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej.

 6. Zmiana – doprecyzowanie przepisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji.
  Przepis w tym zakresie doprecyzowano uściślając, że imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej.
 7. Zmiana – możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, dokumentem „WEW”. 

  Rozwiązanie wprowadzono, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, jeśli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie, do dnia przesłania tej ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy.

 8. Zmiana uchylenie przepisów rozporządzenia dotyczących stosowania oznaczenia „MPP”.
  W JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP”.
 9. Zmiana – w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy wprowadzono obowiązek wykazania w ewidencji daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty. 

  Zmiana precyzuje wcześniejsze rozwiązania i ma umożliwić weryfikację nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika. Znacznie też ułatwi weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi”, tj. upływ terminu płatności faktury.

 10. Zmiana  – wprowadzenie oznaczenia, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy o VAT. 

  Art. 109b ust. 4 ustawy o VAT nakłada na podatników, ułatwiających poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) dostawy towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustawy, obowiązek udostępnienia na żądanie organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych czynności (transakcji) i wykonujących je podatników.W związku z tym podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją, jeżeli dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust. 1 ustawy (w odniesieniu do ułatwianych przez nich czynności powiązanych z terytorium kraju, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy), zgodnie z projektowanym § 7 pkt 8 rozporządzenia powinni oznaczyć odpowiednio w części deklaracyjnej JPK_VAT, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy. Powyższe rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze monitorowanie podmiotów ułatwiających dokonanie powyższych czynności w danym okresie rozliczeniowym.

 11. Zmiana – zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”. 

  Zmiana wprowadza w ewidencji jedno oznaczenie WSTO_EE dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.Konieczność dostosowania przedmiotowego rozporządzenia w zakresie oznaczeń „SW” – dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, oraz „EE” – świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, wynika z ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce. Uchyla ona pojęcie sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży i wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie.

 12. Zmiana wprowadzenie oznaczenia „IED”, czyli Interfejs Elektroniczny Dostawca. 

  Oznaczenie „IED” ma na celu monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub odpowiadających im regulacjach, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

 13. Zmianawprowadzenie przepisów przejściowych. 

  Od 1 lipca 2021 roku wprowadza się przepisy przejściowe dotyczące stosowania oznaczenia, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r., że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy oraz oznaczenia IED.To także przepisy na temat wykazywania, począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r., daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. Z kolei w ewidencji oznaczenie „EE” w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r. oznaczenie „EE” zastąpi nowe –  „WSTO_EE”.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin