COVID 19

Wsparcie w utrzymaniu miejsc pracy. Pomoc FGŚP w kryzysie COVID-19

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest państwową jednostką, której głównym celem jest ochrona roszczeń pracowniczych w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Podczas kryzysu związanego z pandemią COVID-19 udziela pomocy firmom, której celem jest utrzymanie miejsc pracy. Wszelka pomoc z FGŚP może być przyznana maksymalnie na 3 miesiące liczone od miesiąca złożenia wniosku (w zależności od rozwoju pandemii być może okres ten w przyszłości zostanie wydłużony). W razie skorzystania z pomocy FGŚP pracodawca ma obowiązek utrzymania miejsc pracy objętych dofinansowaniem przez okres, za który FGŚP przyznał pomoc.

Wsparcie dotyczy dwóch grup zawodowych objętych:
– Przestojem ekonomicznym, czyli okresem niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy (czyli pracownik nie świadczy pracy w ogóle).
W tym przypadku pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 %, nie mniej niż minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie z FGŚP w wysokości 50 % wynagrodzenia minimalnego (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy), czyli 1300 PLN przy pełnym etacie oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy od tej części wynagrodzenia, która jest pokrywana z
FGŚP.

– Obniżonym czasem pracy przez przedsiębiorcę z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy (czyli pracownik świadczy pracę w obniżonym wymiarze).

W tym przypadku pracodawca może bez konieczności stosowania procedur z Kodeksu pracy, ograniczyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20 %, maksymalnie do 0,5 etatu wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, ale wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie z FGŚP do wysokości 50 % wynagrodzenia pracownika po obniżeniu, nie więcej niż 2079 43 zł 40 wynagrodzenia przeciętnego dla celów emerytalnych) oraz środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawcy od tej części wynagrodzenia, która jest pokrywana z FGŚP (max 373 zł składek).

Pracownikiem są osoby na umowach o pracę oraz na umowach zlecenia i podobnych, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego u danego pracodawcy. Ważne: pracownicy tymczasowi z agencji lub na umowach o outsourcingu są zatrudnieni przez agencję i tylko agencja może stosunku do nich starać się o pomoc państwa.

Dofinansowanie nie przysługuje dla pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 tj. 15681 PLN brutto.

Zapoznaj się z warunkami uzyskania pomocy oraz procedurą i zasadami ogólnymi składania wniosku poprzez kontakt z TASK FORCE HELP DESK
Email: taskforce@bosetti.pl
Tel: 0048 / 71 338 6 5 48
0048 / 71 338 65 49

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin