FUNDUSZE UE

Pożyczka na efektywność energetyczną MSP w woj. dolnośląskim

Dzięki współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA, który pełni rolę Pośrednika Finansowego, dla dolnośląskich przedsiębiorców udostępnione zostały środki zwrotne, w formie pożyczki, na inwestycje w efektywność energetyczną.
Środki w ramach pożyczek dostępne są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym także do grup producentów rolnych oraz podmiotów, których większość udziałów lub akcji należy do JST, mających siedzibę oraz planujących inwestycję na terenie woj. dolnośląskiego.

Pożyczka może zostać udzielona na:
1. przedsięwzięcia w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, w tym:

a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

b) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,

c) wymiana lub modernizacja źródła energii w celu zmniejszenia strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,

d) inwestycje w urządzenia do ogrzewania z zastrzeżeniem, że finansowanie w OZE oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe jest możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach jako element projektu lub podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie,

e) modernizacja systemu wentylacji lub klimatyzacji skutkująca zmniejszeniem strat ciepła,

f) wymiana oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie budynku,

2. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie, w tym modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Minimalna wartość pożyczki: 200 000,00 zł
Maksymalna wartość pożyczki: 3 000 000,00 zł
Warto podkreślić, iż możliwe jest finansowanie do 100% całkowitych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Pożyczki udzielane są na okres do 15 lat, w tym z możliwością udzielania karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy.

Jedynym kosztem pożyczki jest oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania i wynosi: 0,5% w skali roku (z pomocą de minimis). Prowizje i inne opłaty nie są pobierane za udzielenie i obsługę pożyczki.
Warunkiem uzyskania pożyczki, prócz pozytywnej weryfikacja zgodności zakresu inwestycji z zakresem rzeczowym określonym w audycie energetycznym i/lub audycie efektywności energetycznej ex-ante, jest wykazanie, że projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej wszystkich inwestycji objętych projektem o co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową), a w przypadku inwestycji dotyczących źródła ciepła, finansowane projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji, o co najmniej 30% w przypadku zmiany paliwa spalania. A także pozytywna weryfikacja zgodności projektu z przepisami dotyczącymi minimalnego – od końca 2020 roku – poziomu efektywności energetycznej oraz spełnienia norm emisji zanieczyszczeń, wynikających z aktów wykonawczych do dyrektywy 2009/125WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów, dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (dotyczy wyłącznie projektów, które jako elementy inwestycji zawierają wymianę źródła ciepła) oraz pozytywna weryfikacja posiadanej przez pożyczkobiorcę dokumentacji technicznej oraz wymaganych dokumentów składających się na „zezwolenie na inwestycję” np. pozwolenie na budowę lub decyzje administracyjne.

Autor: Barbara Chaczko Kierownik Biura Projektów, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin