FUNDUSZE UE

Polska Strefa Inwestycji – jak inwestować i oszczędzać?

polska strefa inwestycji

Oczekując na nowe Programy Operacyjne w perspektywie budżetowej 2021 – 2027 warto przyjrzeć się alternatywnym możliwościom wsparcia inwestycji w przedsiębiorstwach. Dzięki zmianom w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych więcej firm, w tym także te mikro, małe i średnie, zyskało dostęp do zachęt podatkowych dla inwestorów. Z zachęty w postaci zwolnienia z podatku dochodowego można skorzystać w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy nie muszą przenosić się do Stref i inwestować z dala od dotychczasowego obszaru działania. Co więcej, premiowane są inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne, ale na preferencje mogą liczyć również pozostałe regiony, w których występuje wysokie bezrobocie. Ponadto, premiowane są przede wszystkim przedsięwzięcia, które mają wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe inwestycja musi:
– być jeszcze nierozpoczętą, nową inwestycją,
– wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną,
– spełniać kryteria ilościowe,
– spełniać kryteria jakościowe.

Nowa inwestycja
Nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
– założeniem nowego przedsiębiorstwa,
– zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
– dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie
lub
– zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną
Pomoc publiczną może zostać udzielona na realizację inwestycji w sektorze:
– tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, stal, energię elektryczną i gaz,
– nowoczesnych usług (ang. Business Process Outsourcing BPO).
Z zakresu pomocy publicznej w ramach PSI wykluczono natomiast działalność w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

Kryteria ilościowe
Kryteria ilościowe to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które należy ponieść aby otrzymać zwolnienie podatkowe. Kryteria ilościowe są uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja. Najniższe wymagane koszty są w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Kryteria jakościowe
Kryteria jakościowe to warunki, które inwestycja musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Są one podzielone na dwie grupy:
– zrównoważony rozwój gospodarczy,
– zrównoważony rozwój społeczny.

Nowa inwestycja może otrzymać maksymalnie 10 pkt za kryteria jakościowe. Jednak, aby uzyskać decyzję o wsparciu wystarczy, że inwestycja spełni od 4 do 6 pkt, w zależności od lokalizacji.

Kryteria i warunki oceniane są na podstawie wniosku o decyzję o wsparciu, który składany jest do Zarządzającego Obszarem, na którym zlokalizowana będzie inwestycja. Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne i warunki udzielania wsparcia, Zarządzający Obszarem wydaje decyzję o wsparciu nowej inwestycji. Decyzja będzie określać:
– okres jej obowiązywania
– przedmiot działalności gospodarczej
– teren, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości,
termin zakończenia realizacji twojej inwestycji
warunki, które musisz spełnić, w tym:
– zatrudnienie przez odpowiedni czas określonej liczby pracowników,
– wysokość ponoszonych przez ciebie w określonym terminie kosztów nowej inwestycji,
– kryteria ilościowe i jakościowe.

Autor: Barbara Chaczko

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin