FUNDUSZE UE

Nabory wniosków wspierające prace B+R- Działanie 1.1.1. PO IR i 4.1.4.

Informujemy iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy interesujące nabory wniosków na projekty wspierające rozwój działalności naukowo badawczej dla przedsiębiorstw. Pierwszy i drugi to działanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Pierwsze z nich skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, drugi z kolei dedykowany jest przedsiębiorcom inni niż MŚP albo konsorcjom przedsiębiorstw, składającym się wyłącznie z przedsiębiorców. Oba nabory noszą nazwę Szybka ścieżka, dlatego że proces oceny projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników w danym etapie trwa do 90 dni. Wnioski w obu naborach można składać od 2 października do 29 grudnia 2017 r. (do godz. 16:00).

Nazwa programu  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Nr i nazwa działania Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka)
Zasięg Cała Polska
Status wnioskodawcy MŚP, DUŻE
Zakres naboru
Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację tych prac podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, itp.). Realizacja przedmiotowego instrumentu ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy doprowadzenia rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować.
Terminy składania wniosków
Rozpoczęcie naboru wniosków: 02 października 2017
Zakończenie naboru wniosków: 29 grudnia 2017
Poziom dofinansowania
Badania Przemysłowe od 50% do 70%
Prace Rozwojowe od 25% do 45%

Ponadto, od 18 września 2017 do 18.12.2017 będzie można również złożyć wnioski w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa.

Nazwa programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Nr i nazwa działania Działanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Zasięg Cała Polska
Status wnioskodawcy MŚP, DUŻE
Zakres naboru
Celem tego instrumentu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Instrument ten służy wsparciu projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach konsorcjum, tworzonego przez jedną jednostkę naukową i co najmniej jednego przedsiębiorcę.

Projekty finansowane w ramach instrumentu powinny charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.

Terminy składania wniosków
Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 wrzesień 2017
Zakończenie naboru wniosków: 18 grudzień 2017
Poziom dofinansowania
Badania Przemysłowe od 50% do 70%
Prace Rozwojowe od 25% do 45%

Przypominamy także iż trwa nabór na Działanie 3.2.1 Badania na rynek. Wnioski można składać w terminach od 05.09.2017 do 28.02.2018.
Nazwa programu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Nr i nazwa działania Działanie 3.2.1 Badania na rynek
Zasięg Cała Polska
Status wnioskodawcy MŚP
Zakres naboru
Wsparcie mogą uzyskać projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo.
Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim.

Terminy składania wniosków
Rozpoczęcie naboru wniosków: 05.09.2017
Zakończenie naboru wniosków: 28.02.2018
Poziom dofinansowania
Część badawcza od 25% do 45%
Część inwestycyjna od 25% do 65%

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenia szczegółowych warunków realizacji projektu w ramach powyższych naborów.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin