FUNDUSZE UE

Nabór wniosków “Badania na rynek”

Z początkiem sierpnia zostały ogłoszone przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (w skrócie: PARP) dwa nabory wniosków w ramach działania 3.2.1. 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020.
Jeden z naborów dedykowany jest projektom realizowanym w miastach średnich, natomiast drugi, ogólny, skierowany jest do wszystkich pozostałych podmiotów.
W ramach naboru 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone będzie na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Od pomysłu do rynku
Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”. Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być:
– wydatki inwestycyjne,
– usługi doradcze lub
– eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 000 000 zł
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 000 000 zł
Wnioski w obydwu naborach można składać w terminie od 05 września 2017 do 28 lutego 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naboru.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin