FUNDUSZE UE

Aktualne nabory wniosków – Program Operacyjny Inteligenty Rozwój

Zapraszamy do zapoznania się ze zbliżającymi się naborami wniosków o dofinansowanie projektów ze środków krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W roku 2016 zaplanowano wiele konkursów, które wspierać będą inwestycje w infrastrukturę oraz aktywność badawczo – rozwojową przedsiębiorstw, tych z sektora MŚP oraz dużych. Poniżej przedstawiamy te najbardziej interesujące.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  • Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże

Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

Wnioski o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorstw MŚP mogą być składane w okresie od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 oraz ponownie w IV kwartale 2016 r. dla regionów słabiej rozwiniętych.

Wnioski o dofinansowanie projektów dla przedsiębiorstw dużych mogą być składane w IV kwartale 2016 r.

  • Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe należy rozumieć jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 1 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.  oraz od 1 września 2016 do 31 października 2016 r.

  • Działanie 3.2.1 Badania na rynek MŚP

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Instrument wpisuje się w cel główny POIR i realizuje jego hasło przewodnie: „od pomysłu do rynku”. Działanie 3.2.1 POIR skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy samodzielnie przeprowadzili prace B+R lub takie prace zlecili innym podmiotom, zaś wyniki przeprowadzonych prac nadają się do wdrożenia.  Przedmiotem wsparcia w ramach poddziałania jest właśnie wdrożenie wyników takich prac B+R.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

  • Działanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne MŚP

W ramach działania 3.2.2. wsparcie może być udzielone mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność i mającym siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenianej przez bank kredytujący i, na etapie składania wniosku, potwierdzonej warunkową umową kredytu technologicznego lub promesą kredytu technologicznego.

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu i ponosić wydatki lub podjąć jakiekolwiek zobowiązania niosące z sobą skutki finansowe po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK. Niespełnienie tego warunku sprawia, że cały projekt nie kwalifikuje się do wsparcia w postaci premii technologicznej.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie  od 01.07.2016 do września 2016 r.

  • Działanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Celem działania 4.1.4 wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania polskich, unikalnych w skali globalnej rozwiązań. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie zgłoszenie projektu innowacyjnego w skali światowej, który wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, a jednym z kryteriów oceny będzie również opłacalność wdrożenia. O dofinansowanie w wysokości do 10 mln zł będą mogły ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym co najmniej połowę jego składu muszą stanowić przedsiębiorcy.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w III kwartale 2016 r.  

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenie bardziej szczegółowych informacji o warunkach realizacji projektu.

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin