PRAWO

Rewolucyjne zmiany w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że od stycznia 2018 roku ma obowiązywać nowy system ulg inwestycyjnych w ramach SSE. O ich przyznawaniu decydować będą m.in. kryteria jakościowe np. inwestycje w B+R.

Według zapowiedzi Ministerstwa zmiany nie dotyczą udzielonych już zezwoleń i ulg związanych z aktualnymi przedsięwzięciami w SSE, które będą działać do 2026 r. Ich funkcjonowania nadal będzie regulowała ustawa z 1994 r. Jednak nowe zezwolenia, udzielane od stycznia 2018 r. będą regulowane już nową, obowiązującą równolegle do starej, ustawą.

Najważniejsze punkty reformy:

 • ulgi w podatku CIT będą udzielane dla inwestycji na terenie całej Polski, a nie tylko na niewielkim obszarze aktualnych 14 SSE
  cały teren Polski zostanie podzielony na grupy powiatów, które jako zwarte obszary będą przypisane do poszczególnych Spółek Zarządzających (obecnie Spółki Zarządzające działają na rozproszonych obszarach, np. LG pod Wrocławiem jest częścią Tarnobrzeskiej SSE oddalonej o ponad 450 km)
  ulgi będą udzielane na okresy od 5 do 15 lat, a w niektórych przypadkach jeszcze o 5 lat dłużej (datą graniczną nie będzie rok 2026)
 • o przyznaniu ulgi będą decydowały kryteria ilościowe (wysokość nakładów + liczba nowych miejsc pracy) oraz – co jest nowością – kryteria jakościowe:
  Rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojową kraju oraz eksport produktów lub usług;
  Rozwój naukowy – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R; rozwój klastrów sektorowych;
  Zrównoważony rozwój – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia); dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi;
  Rozwój zasobów ludzkich – mierzony według oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji.
  Szczególnie cenione będą takie inwestycje, które mają pozytywne przełożenie na rozwój gospodarczy kraju i regionu m.in. poprzez transfer know-how oraz zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników. Pod uwagę będzie też brana komplementarność z dotacjami ze środków unijnych.

Dzięki zmianom w ciągu dziesięciu lat ma powstać 157 tys. miejsc pracy, a nakłady inwestycyjne mają wynieść 117 mld zł.

Nowy system udzielania ulg inwestycyjnych będzie zatem wymagał jeszcze lepszego przygotowania wniosków o udzielenie wsparcia. Do uzyskania ulg nie wystarczy gotowość do zainwestowania środków finansowych w określonej wysokości i stworzenia określonej liczby nowych miejsc pracy. Kluczowe będzie m.in. znalezienie odpowiedniej lokalizacji, pozyskanie wyspecjalizowanych pracowników, opracowanie instrumentów i rozwiązań dających pracownikom dodatkowe świadczenie, pozyskanie partnerów zapewniających te świadczenia (np. szkolenia, ubezpieczenia, opieka zdrowotna). Istotna okaże się również współpraca z lokalnymi i krajowymi ośrodkami badawczymi oraz pozyskanie dotacji ze środków unijnych.

Dowiedz się więcej o funduszach na Badanie i Rozwój

Autor: radca prawny Magdalena Wilczewska, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin