PRAWO

Pomoc dla MSP. Pakiet wiedzy na czas COVID-19

pomoc_MSP_covid

Firmy dotknięte problemami związanymi z pandemią koronawirusa mogą liczyć na szereg rozwiązań przygotowanych przez rząd polski w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem wszystkich instrumentów pomocy udostępnionym przez polski rząd i instytucje finansowe. Aby uprościć nawigację, artykuł omawia osobno instrumenty dla mikrofirm i tych zatrudniających więcej niż 9 osób.

Przeczytaj jeśli zatrudniasz do 9 pracowników

INSTRUMENT NR 1: dofinansowania wynagrodzeń i składek pracowniczych od starosty (powiatowego urzędu pracy)

Jest to instrument dostępny tylko dla przedsiębiorców MŚP. Dofinansowanie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące pokrywa część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz co istotne także osób zatrudnianych na podstawie umów zlecenia i podobnych, również należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest:
spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 o minimum 30% (im większy spadek obrotów, tym wyższa pomoc na podstawie wyszczególnionych progów)
Obowiązek utrzymania miejsc pracy przez okres pobierania pomocy, pod
rygorem zwrotu pomocy z odsetkami

INSTRUMENT NR 2: dofinansowanie wynagrodzeń i składek z FGŚP

Warunki i kwoty dofinansowania są tutaj podobne jak w przypadku dofinansowania od Starosty. Dodatkowo, istnieje możliwość podpisania porozumienia z przedstawicielem pracowników o zmniejszeniu etatów maksymalnie o 20%, a także wypłacania wynagrodzenia postojowego obniżonego do 50%. Każdy przedsiębiorca powinien przeanalizować, co jest bardziej w jego sytuacji korzystne.

Zwróć uwagę na zakaz łączenia pomocy: przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Nie można łączyć pomocy udzielaną z FGŚP z tą od Starosty i Powiatowego Urzędu Pracy.

Aby dowiedzieć się więcej o tym instrumencie, kliknij w osobny artykuł “Wsparcie w utrzymaniu miejsc pracy. Pomoc FGŚP w kryzysie COVID-19”

INSTRUMENT NR 3: Jednorazowa pożyczka do 5000 zł na koszty bieżące z jej warunkowym umorzeniem

Jest to instrument tylko dla mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób. W razie uzyskania dofinansowania na wynagrodzenia określonych pracowników, nie należy pokrywać z pożyczki tych samych wynagrodzeń. Oprocentowanie w skali roku 0 05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczka zostanie umorzona wraz z odsetkami, jeżeli przedsiębiorca
będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Warunkiem uzyskania tej pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 3 2020 r i złożenie wniosku o pożyczkę do Powiatowego Urzędu Pracy, następnie zawarcie umowy pożyczki ze starostą. Co istotne warunkiem uzyskania pożyczki nie jest spadek obrotów gospodarczych, chyba że taki warunek zostanie dodany przez starostę w ogłoszeniu o
naborze.

INSTRUMENT NR 4: zwolnienie ze składek ZUS za okres III – V 2020 dla ubezpieczonych 1- 9 osób

Instrument obejmuje zwolnienie ze składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Aby z niego skorzystać konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek do ZUS nie później niż do 30.06.2020. Warunkiem zwolnienia jest regularne przesyłanie deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych również za te okresy, nie później niż do 30.06.2020 r chyba że płatnik jest zwolniony z ich składania.

INSTRUMENT NR 5: Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju

Instrument jest dla mikrofirm, których miesięczne przychody ze sprzedaży spadły o min. 25% w dowolnym miesiącu od marca 2020 w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca 2019, to Mikrofirma może otrzymać subwencję obliczoną jako liczba pracowników (max.9 pracowników) x kwota bazowa subwencji. Kwota bazowa subwencji uzależniona jest od skali spadku miesięcznych przychodów.
Przykładowo: Mikrofirma, która zatrudnia 9 pracowników, a jej przychody spadły o
25% otrzyma subwencję w postaci 108000 zł.

Subwencja będzie zwracana tylko w części, a w części zostanie umorzona. Jest to uzależnione od utrzymania zatrudnienia przez 12 miesięcy:
a) utrzymanie zatrudnienia 100% oznacza zwrot 25% subwencji
b) utrzymanie zatrudnienia <50% oznacza zwrot 75% subwencji
c) utrzymanie zatrudnienia 50% – 99% zwrot subwencji 25 % – 75% wg proporcjonalnego wzoru.

Beneficjent korzystający ze wsparcia finansowego w ramach tego programu posiada rezydencję podatkową na terytorium EOG, a jego beneficjent rzeczywisty nie ma rezydencji podatkowej w „Raju podatkowym”. Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys. Zł.


Przeczytaj, jeśli prowadzisz MSP, które zatrudnia więcej niż 9 osób

INSTRUMENT NR 1: dofinansowania wynagrodzeń i składek pracowniczych od starosty (powiatowego urzędu pracy)

Jest to instrument dostępny tylko dla przedsiębiorców MŚP. Dofinansowanie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące pokrywa część kosztów wynagrodzeń pracowników oraz co istotne także osób zatrudnianych na podstawie umów zlecenia i podobnych, również należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest:
spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 o minimum 30% (im większy spadek obrotów, tym wyższa pomoc na podstawie wyszczególnionych progów)
Obowiązek utrzymania miejsc pracy przez okres pobierania pomocy, pod
rygorem zwrotu pomocy z odsetkami

WAŻNE:
Jeżeli obroty spadły o 30 49,9% dofinansowanie wynosi 50% wynagrodzenia + składki ZUS na każdego pracownika objętego umową, ale nie więcej niż 50% minimalnego + składki ZUS obciążające pracodawcę (max. 1300 + 233 zł)
Jeżeli obroty spadły o 50 79,9% dofinansowanie wynosi 70% wynagrodzenia + składki ZUS na każdego pracownika objętego umową, ale nie więcej niż 70% minimalnego + składki ZUS obciążające pracodawcę (max. 1820 + ZUS zł)
Jeżeli obroty spadły o min. 80% dofinansowanie wynosi 90% wynagrodzenia + składki ZUS na każdego pracownika objętego umową, ale nie więcej niż 90% minimalnego + składki ZUS obciążające pracodawcę (max. 2340 + ZUS zł)

INSTRUMENT NR 2: dofinansowanie wynagrodzeń i składek z FGŚP
Warunki i kwoty dofinansowania są tutaj podobne jak w przypadku dofinansowania od Starosty. Dodatkowo, istnieje możliwość podpisania porozumienia z przedstawicielem pracowników o zmniejszeniu etatów maksymalnie o 20%, a także wypłacania wynagrodzenia postojowego obniżonego do 50%. Każdy przedsiębiorca powinien przeanalizować, co jest bardziej w jego sytuacji korzystne.
Zwróć uwagę na zakaz łączenia pomocy: przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Nie można łączyć pomocy udzielaną z FGŚP z tą od Starosty i Powiatowego Urzędu Pracy.

Aby dowiedzieć się więcej o tym instrumencie, kliknij w osobny artykuł “Wsparcie w utrzymaniu miejsc pracy. Pomoc FGŚP w kryzysie COVID-19”

INSTRUMENT NR 3: zwolnienie 50% składek ZUS za okres III V 2020 dla zgłoszonych do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych
Instrument obejmuje zwolnienie ze składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Aby z niego skorzystać konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek do ZUS nie później niż do 30.06.2020. Warunkiem zwolnienia jest regularne przesyłanie deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych również za te okresy, nie później niż do 30.06.2020 r chyba że płatnik jest zwolniony z ich składania.

INSTRUMENT NR 4: Subsydia z Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich, które po spełnieniu określonych warunków są umarzane do 75%. Co niezwykle istotne, w ramach tego instrumentu wsparcia beneficjent ma posiadać rezydencję podatkową na terytorium EOG, a jego beneficjent rzeczywisty poza „rajem podatkowym”.

Aby dowiedzieć się więcej o tym instrumencie, kliknij w osobny artykuł “Subwencje w ramach Tarczy Antykryzysowej od Polskiego Funduszu Rozwoju. Rezydencja podatkowa na terenie EOG”

Zapraszamy do kontaktu z TASK FORCE HELP DESK
Email: taskforce@bosetti.pl
Tel: 0048 / 71 338 6 5 48
0048 / 71 338 65 49

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin