PRAWO

Nowe oblicze Specjalnych Stref Ekonomicznych

Zapowiadane przez Nas zmiany w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych stały się faktem (czytaj więcej: Rewolucyjne zmiany w Specjalnych Strefach Ekonomicznych )w dniu 1 czerwca 2018 Prezydent podpisał Ustawę o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r., ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

Ustawa określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, w postaci ulgi w podatku CIT, która będzie udzielana dla inwestycji na terenie całej Polski, a nie jak dotychczas, tylko na niewielkim obszarze 14 stref.

Teren Polski zostanie podzielony na grupy powiatów, które jako zwarte obszary będą przypisane do poszczególnych Spółek Zarządzających (obecnie Spółki Zarządzające działają na rozproszonych obszarach, np. LG pod Wrocławiem jest częścią Tarnobrzeskiej SSE oddalonej o ponad 450 km)
Znikną zezwolenia, pojawi się natomiast „decyzja o wsparciu”, która wydawana będzie przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję. Decyzję o wsparciu wyda minister właściwy do spraw gospodarki, na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15. Ważne jest, iż przedsiębiorcy który dotychczas posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, będą mogli z nich korzystać nie dłużej niż do 2026 r. Natomiast gdy przedsiębiorca będzie planował realizację inwestycji na terenie położonym w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, decyzja o wsparciu nowej inwestycji wydana zostanie na okres 15 lat.

O przyznaniu ulgi będą decydowały kryteria ilościowe (wysokość nakładów + liczba nowych miejsc pracy) oraz – co jest nowością – kryteria jakościowe. Oczekujemy na publikację rozporządzenia wykonawczego do ustawy, w którym szczegółowo określone zostaną m.in.:
1) rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu,
2) szczegółowe kryteria jakościowe,
3) szczegółowe kryteria ilościowe,
4) sposób weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1,
5) warunki udzielania pomocy publicznej,
6) maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy,
7) sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji,
8) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Działu Projektów

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin