PODATKI

Nowa ewidencja VAT: 14 dni na korektę, 500 zł kary za każdy nieskorygowany błąd

Podatnik będzie miał 14 dni na skorygowanie błędów w nowej elektronicznej ewidencji dla celów podatku VAT. Jeśli nie przygotuje on zmian i nie zatwierdzi ostatecznej wersji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia – musi liczyć się z karą po 500 zł za każdy błąd. Kara będzie nakładana za literówki w nazwach, błędy w kwotach (np. o grosz) czy za pomyłki, co do rodzaju czynności. Podatnik może uniknąć kar korygując błąd.

Nowe ewidencje VAT zawierać mają w szczególności dane dotyczące:
– rodzaju sprzedaży i podstaw opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;
– kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;
– kontrahentów;
– dowodów sprzedaży i zakupów;
– adresu e-mail podatnika.

Jakiekolwiek błędy korygować będzie można bez konsekwencji w terminie 14 dni. Przepisy na etapie legislacyjnym nie są jeszcze precyzyjne i nie wskazują, od kiedy liczyć ten termin:
„W przypadku stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera: błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub w przypadku, zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji
podatnik jest obowiązany przesłać w terminie 14 dni korektę ewidencji”.

Jednocześnie jednak przepisy zawierają szansę na uniknięcie błędów za drobne uchybienia. Jeśli błędy zostaną bowiem wykryte w ramach kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wezwie podatnika do ich skorygowania wskazując te błędy. W takim przypadku podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, prześle korektę ewidencji zawierającej poprawki błędów wskazanych w wezwaniu lub złoży wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów.
Kara 500 zł wystąpi wyłącznie w przypadku, gdy podatnik nie wywiąże się z obowiązku we wskazanym terminie. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy wcześniej stwierdzony przez niego błąd.

Autor: Agnieszka Pelc, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin