FUNDUSZE UE

Dofinansowanie krajowe dla przedsiębiorców w Polsce

Wsparcie polskich przedsiębiorstw może pochodzić nie tylko ze środków polityki strukturalnej, czyli z Unii Europejskiej, ale także ze źródeł krajowych takich jak Powiatowy Urząd Pracy i ZUS. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się na jakie wsparcie może liczyć Twoja firma.

Wsparcie unijne udzielane jest w formie pomocy publicznej na inwestycje, ochronę środowiska, badania, rozwój, innowacje, szkolenia, rekrutacje i zatrudnienia pracowników czy szeroko rozumianą infrastrukturę społeczną. Z kolei wsparcie alternatywne, czyli krajowe może dofinansować np. utworzenie konkretnego stanowiska pracy i zatrudnienie bezrobotnych lub tzw. inwestycje prewencyjne, polegające na zabezpieczeniu istniejących miejsc pracy.

Korzyści z zatrudniania osób bezrobotnych

Przedsiębiorca w ramach utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy może skorzystać ze wsparcia w wysokości max 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia brutto, czyli ok. 23 tys. PLN, zatrudniając na nowo stworzonym stanowisku skierowaną do niego osobę bezrobotną. Wsparcie ma charakter jednorazowy i pokrywa w 100 % poniesione nakłady netto, mieszczące się w w/w budżecie.

Aby otrzymać takiego rodzaju pomoc należy zgłosić się do odpowiedniego ze względu na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy, złożyć wniosek, a po jego zatwierdzeniu, zrealizować nakłady inwestycyjne. Po zgłoszeniu do PUP należy zatrudnić osobę bezrobotną na okres min. 24 miesięcy.

Jacy przedsiębiorcy mogą ubiegać sie o wsparcie PUP?

Należy spełniać łącznie poniższe kryteria:

 • prowadzić działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie zmniejszać wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia, bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,
 • nie zalegajać w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiadać nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • nie mieć na swoim koncie wyroku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
 • złożyć kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Okres od złożenia wniosku do otrzymania refundacji to średnio 4 miesiące. Przedsiębiorca w pierwszej kolejności ponosi wydatki z własnej kieszeni, a dopiero po zatrudnieniu bezrobotnego, otrzymuje ich refundację. W ramach tego instrumentu można otrzymać wsparcie na zakup środków trwałych, zakup urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Wsparcie z ZUS-u dla wszystkich przedsiębiorców

W ramach prewencji wypadkowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił bezzwrotne wsparcie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy skierowane do wszystkich kategorii przedsiębiorstw, od mikro, małych, po średnie i duże. W ramach programu finansować trzy rodzaje projektów:

 • inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego, rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych,
 • doradcze, które dotyczą poprawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizacji oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowania i monitorowania działań prewencyjnych w zakresie BHP,
 • inwestycyjno – doradcze, czyli projekt mieszane, mające cechy dwóch powyższych.

Wysokość wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu.

Poziom dofinansowania wynosi:

 • dla mikroprzedsiębiorstw – do 90%, nie więcej niż 40 tys. dla doradztwa, 100 tys. inwestycji, 140 tys. doradczo – inwestycyjnych
 • dla małych przedsiębiorstw- do 80%, nie więcej niż 60 tys. dla doradztwa, 150 tys. inwestycji, 210 tys. doradczo – inwestycyjnych
 • dla średnich przedsiębiorstw – do 60%, nie więcej niż 80 tys. dla doradztwa, 260 tys. inwestycji, 340 tys. doradczo – inwestycyjnych
 • dla dużych przedsiębiorstw – do 20%, nie więcej niż 100 tys. dla doradztwa, 400 tys. inwestycji, 500 tys. doradczo – inwestycyjnych

Przekazanie środków na rachunek bankowy przedsiębiorcy następuje w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy, druga transza natomiast wypłacana jest po zamknięciu i weryfikacji projektu przez ZUS.

Zapraszamy do kontaktu w celu analizy indywidualnych możliwości otrzymania wyżej opisanego dofinansowania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) – art. 46
 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012 r. poz. 457 z późn. zm.)
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)
 1. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9)
 1. Program dofinansowania przedsiębiorstwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin