PODATKI

Cienka kapitalizacja – odsetki w kosztach uzyskania przychodów

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów, ograniczających możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych u podmiotów powiązanych (w tym także pośrednio).

Zmienia się sposób określania limitu wysokości odsetek od pożyczek udzielonych przez podmioty powiązane podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo podatnicy dostali możliwość wyboru stosowania alternatywnej metody „cienkiej kapitalizacji”, którą można nazwać uproszczoną.

Metoda podstawowa
Od 2015 r. podstawą obliczenia limitu odsetek podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jest wysokość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę i płacącej od niej odsetki.
Warunki zastosowania nowych przepisów o „cienkiej kapitalizacji” są następujące:
a. spółka otrzyma pożyczkę od podmiotu powiązanego
b. pożyczkodawcą będzie podmiot posiadający lub podmioty łącznie posiadające co do zasady bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów lub akcji tej spółki (obliczanych wg. praw głosu);
c. łączne zadłużenie wobec tych podmiotów (w tym lecz nie wyłącznie z otrzymanych pożyczek, ale pomniejszone o pożyczki udzielone tym podmiotom przez spółkę) przekroczy wysokość kapitału własnego spółki
d. zarówno wartość zadłużenia, jak i kapitału własnego będą obliczone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od udzielonej pożyczki.
W takiej sytuacji, część płaconych odsetek, która będzie proporcjonalnie odpowiadać relacji części zadłużenia przekraczającego kapitał własny spółki do całości tego zadłużenia, nie będzie zaliczana do kosztów podatkowych.

Metoda uproszczona
Całkowitą nowością jest natomiast fakt, że od 2015 r. podatnik nie jest zmuszony do stosowania reguł opisanych powyżej.
Warunki:
a. podatnik może zaliczać do kosztów podatkowych odsetki płacone od wszystkich uzyskanych pożyczek (zarówno od podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych);
b. jako odsetki traktuje się wszystkie opłaty na rzecz pożyczkodawcy (w tym prowizje, premie, czy opłaty za opóźnienia)
c. próg wartościowy takich odsetek, które zostaną zaliczone do kosztów podatkowych stanowi iloczyn stopy referencyjnej NBP (aktualnie 2%) powiększonej o 1,25% oraz wartości podatkowej aktywów spółki, w tym pożyczek (ale bez wartości niematerialnych i prawnych) jednak nie więcej niż 50% zysku z działalności operacyjnej tej spółki;
d. odsetki z danego roku, które przekroczyły tak wyznaczone limity mogą być zaliczane przez podatnika do kosztów podatkowych przez następne pięć lat (przy uwzględnieniu tych samych limitów na każdy rok).

Wzór na obliczenie progu, do którego podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych odsetek płaconych od pożyczek od podmiotów powiązanych i niepowiązanych, można rozpisać jako (S to stopa referencyjna, WP to wartość podatkowa aktywów, a Z to zysk spółki):
W przypadku stosowania metody uproszczonej warunkiem jest powiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku podatkowego lub 30 dni od daty zawarcia umowy pożyczki z podmiotem powiązanym, jeśli otrzymanie pożyczki następuje w trakcie roku podatkowego.

Autor: Agnieszka Pelc

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin