PODATKI

Zmiany w podatku VAT w 2017 r.

Przedstawiamy katalog zmian dotyczących podatku od towarów i usług, które obowiązują podatników w Polsce od 2017r.

Objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia dodatkowych usług tj.:
– usług budowlanych (wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT) – odwrotne obciążenie w przypadku usług budowlanych ma być stosowane, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. Mechanizm odwrotnego obciążenia będzie miał zastosowanie tylko wówczas, gdy obie strony transakcji będą czynnymi podatnikami VAT,
– transakcji, których przedmiotem będą elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
– oraz transakcji, których przedmiotem są określone towary z kategorii złota i srebra.

Zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego w VAT – od 1 stycznia 2017 r. nowy limit wynosi 200.000 zł; podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 roku była wyższa niż dotychczasowy limit 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł – mogą skorzystać ze zwolnienia VAT w 2017 roku.

Kwartalne rozliczenia VAT – obecnie będą mogły z nich korzystać tylko firmy będące małymi podatnikami (te o obrocie rocznym do 1,2 mln euro), które działają ponad rok. Przez pierwszy rok działalności każda firma będzie musiała rozliczać VAT co miesiąc. Wyłączenie możliwości kwartalnego rozliczania VAT może dotyczyć w określonych okolicznościach także podatników dokonujących dostaw towarów tzw. wrażliwych (wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT).

Obowiązek składania deklaracji VAT drogą elektroniczną – wprowadzony dwuetapowo:
– od 1 stycznia 2017 roku – dotyczy podatników, którzy dokonują dostaw lub nabyć w formie odwrotnego obciążenia, podatników którzy są obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE oraz podatników, którzy zobowiązani są na podstawie przepisów o podatku dochodowym do składania określonych deklaracji, informacji i zeznań w formie elektronicznej
– od roku 2018 roku – dla wszystkich podatników.

Wprowadzenie obowiązku składania miesięcznych informacji podsumowujących (VAT UE) i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną. Powyższe dotyczy również informacji w obrocie krajowym.

Prawo do odliczenia kwot podatku należnego w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia – zgodnie z nową regulacją prawo do jednoczesnego uwzględnienia jako podatku naliczonego – kwoty podatku należnego powstanie tylko wówczas, jeżeli kwota podatku należnego zostanie uwzględniona we właściwej deklaracji VAT w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy; w przypadku późniejszego uwzględnienia VAT należnego we właściwej deklaracji, prawo do odliczenia będzie mogło być zrealizowane na bieżąco.

Rozszerzenie przesłanek wykreślania podatników z rejestru podatników VAT
Utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek VAT. 

Zmiany w zakresie towarów tzw. wrażliwych, w odniesieniu do których nabywca może ponosić solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zbywcy – m.in. rozszerzenie katalogu tych towarów o folię typu stretch, dyski twarde, dyski SSD
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja 30%) za nierzetelne rozliczenie podatku VAT – zobowiązanie to będzie ustalane co do zasady jeżeli podatnik:

1.w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:
a. kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
b. kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
c. kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
d. kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
2. nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Wysokość w/w dodatkowego zobowiązania będzie wynosiła zasadniczo 30% kwoty zaniżenia (zawyżenia zwrotu); w niektórych przypadkach może wynosić jednak 20% (korekta po zakończeniu kontroli uwzględniająca stwierdzone nieprawidłowości) lub 100% (np. w przypadku tzw. pustych faktur, faktur dotyczących czynności pozornych lub mających na celu obejście przepisów).
obowiązek składania informacji JPK_VAT dla małych i średnich przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 roku; mikroprzedsiębiorcy od 1 stycznia 2018.

Zmiany zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym 25-dniowym
Od 1 stycznia 2017 r. będzie on możliwy tylko wówczas, gdy łącznie spełnione będą następujące warunki:

1. kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:
a. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
b. faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,
c. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,
d. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2. kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,
3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,
4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
– był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3

Autor: Agnieszka Pelc, Chief Accounting Manager Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin