PODATKI

Zmiany w PIT i CIT od 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych, które obowiązują w Polsce od 2017 r.

Niższa stawka CIT dla małych podatników
Stawka podatku CIT od osób prawnych, została zmniejszona z 19% do 15% w przypadku małych podatników (tzn. tych u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku 1 200 000 euro), a także innych podatników niż mali, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Obniżonej 15% stawki CIT nie będą mogły stosować podatkowe grupy kapitałowe.

Ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kosztów w przypadku płatności gotówkowych powyżej 15.000 zł – kosztem uzyskania przychodów nie będzie koszt w części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego; zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy:
– Stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
– Jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Powyższa reguła znajdzie zastosowanie odpowiednio także w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych lub nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

Limit dla płatności gotówkowych obowiązuje również przy transakcjach dokonywanych z podmiotami z innych krajów.
Nowe zasady mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r. Nie stosuje się jednak do płatności dotyczących transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekraczała dotychczasowego limitu wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. 15.000 euro.

Zmiany w zakresie kwoty zmniejszającej podatek PIT
Zgodnie z nowymi przepisami, wysokość kwoty wolnej od podatku wyniesie maksymalnie 6600 zł rocznie. Oznacza to, że ze zwolnienia będą mogły korzystać osoby o miesięcznych dochodach nieprzekraczających 550 zł. Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku, wynosi:

1. 1.188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł;
2. 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł) ÷ 4.400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6.600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11.000 zł
3. 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11.000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł;
4. 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000 zł.

Z kwoty zmniejszającej podatek w ogóle nie będą mogli skorzystać podatnicy, których roczny poziom dochodów przekroczy 127.000 zł.
W odniesieniu do mechanizmu obliczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek przyjęto zasadę stosowania kwoty zmniejszającej w wysokości 556,02 zł rocznie i będzie ona uwzględniana wyłącznie w odniesieniu do dochodów nieprzekraczających kwoty 85.528 zł.

Nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi
Co do zasady obowiązek sporządzenia dokumentacji powstanie w odniesieniu do podatników, których przychody lub koszty, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro.

  • Zmiany w zakresie niektórych przepisów dot. opodatkowania CIT nierezydentów
  • Uzupełnienie katalogu dochodów (przychodów) uznawanych za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    wyłączenie odroczenia opodatkowania tzw. wymiany udziałów, jeżeli głównym lub jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania
  • uzależnienie stosowania zwolnienia z podatku u źródła wypłat odsetek i należności licencyjnych od spełnienia przez odbiorcę statutu rzeczywistego właściciela

Zmiany w zakresie zasad opodatkowania transakcji wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek i spółdzielni
Aktualnie w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego (CIT – w innej postaci niż przedsiębiorstwo/zorganizowana część) przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki (ewentualnie w innym dokumencie), z tym jednak, że jeżeli wartość ta jest niższa od wartości rynkowej wkładu – przychodem będzie wartość rynkowa wkładu określona na dzień przeniesienia własności wkładu.

Autor: Agnieszka Pelc, Chief Accounting Manager Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin