PODATKI

Wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia oraz deklaracji TPR

Termin na złożenie oświadczenia oraz TPR nie upłynie z końcem dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, lecz zostanie wydłużony:
• do 30 września 2021 roku dla podmiotów, którym standardowy ustawowy termin upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku;
• o 3 miesiące w przypadku, gdy standardowy ustawowy termin upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;

Powyższe jest równoznaczne z tym, iż dla większości podmiotów (tj. dla tych, których rok podatkowy/obrotowy = rok kalendarzowy) termin wywiązania się z obowiązków dokumentacyjnych upłynie po raz kolejny dopiero 31 grudnia.

Dla kogo jest obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych? – przypomnienie

Na podmiotach powiązanych ciąży obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jeśli wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (pomniejszona o VAT), przekracza w roku podatkowym progi dokumentacyjne:
• 10 mln zł dla transakcji towarowej,
• 10 mln zł dla transakcji finansowej,
• 2 mln zł dla transakcji usługowej oraz
• 2 mln zł dla innych transakcji niż wymienione.

Progi dokumentacyjne ustala się odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, a także odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej.
Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym trzeba ustalać bez względu na liczbę dokumentów księgowych, a także dokonanych lub otrzymanych płatności oraz bez względu na liczbę podmiotów powiązanych, z którymi jest zawierana określona transakcja. Przy ocenie, czy dana transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się kryteria wskazane w art. 23w ust. 5 updof.

Jednorodny charakter transakcji powinien być rozumiany jako podobieństwo przedmiotu transakcji oraz innych głównych parametrów transakcji, istotnych z punktu widzenia cen transferowych (takich jak np. istotne funkcje, użyte aktywa, podejmowane ryzyka, sposób kalkulacji ceny, warunki płatności, itd.). Jeśli są one do siebie zbliżone w ramach kilku przepływów, to poszczególne przepływy powinny być agregowane jako jedna transakcja o charakterze jednorodnym.

Jak sprawdzić powiązania?

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, za powiązane uważa się m.in. takie podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot. Przy czym za podmiot uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład.

Z kolei przez „wywieranie znaczącego wpływu”, należy rozumieć m.in.:
• posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
◦ udziałów w kapitale lub
◦ praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
◦ udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
• faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (art. 11a ust. 2 pkt 1 i 2 updop oraz art. 23m ust. 2 pkt 1 i 2 updof).

Zmiany 2021 dotyczące transakcji z podmiotami z raju podatkowego

W 2021 wprowadzono obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych (w tym również analizy cen transferowych) dla transakcji, w której rzeczywisty właściciel jest innym podmiotem niż kontrahent podatnika oraz ma on miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. raj podatkowy). Próg dla tego typu transakcji wynosi 500 000 zł.

Dodatkowo rozszerzono zakres transakcji dokonywanych bezpośrednio z podmiotami z raju podatkowego o wszelkie transakcje dokonywane przez podatnika z podmiotem z raju podatkowego. Do tej pory przepis odnosił się wyłącznie do wybranych transakcji, w tym wypłaty należności na rzecz podmiotu z raju podatkowego lub zawarcie z takim podmiotem umowy spółki niebędącej osobą prawną lub umowy wspólnego przedsięwzięcia.
Rozszerzono również treść lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczącej transakcji z rajem podatkowym o obowiązek wskazania uzasadnienia gospodarczego, w tym m.in. spodziewanych korzyści ekonomicznych z tytułu jej realizacji.

Autor: Aleksandra Stokłosa, Head of Accounting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin