PODATKI

Ulga na badanie i rozwój

badania i rozwój

Ulga jest skierowana do wszystkich podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, są opodatkowani podatkiem dochodowym i wprowadzają do swojej firmy nowe produkty lub ulepszają już istniejące wersje bez tworzenia nowej technologii.

Czego dotyczy ulga?
Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

Badania naukowe:
a. badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
b. badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.
Prace rozwojowe – to działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
Do działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy nie potrzebują specjalnych laboratoriów, specjalistów czy skomplikowanych badań.

Jak skorzystać z ulgi?
W myśl art. 18d ust. 1 ustawy o CIT podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową (zwane dalej kosztami kwalifikowanymi). Czyli już raz poniesione koszty uzyskanie podatku mogą stanowić koszty kwalifikowane i pomniejszyć dochód do opodatkowania.

Zalety:
Ø Ograniczenie płaconego podatku
Ø Możliwość skorygowania deklaracji podatkowej wstecz – pięć lat – zwrot nadpłaconego podatku
Ø Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do opracowywania i składania specjalnych wniosków, nie muszą ubiegać́ się̨ o zgodę̨ na skorzystanie z ulgi. Przedsiębiorcy prowadzący w danym roku podatkowym prace B+R wykazują̨ koszty w rocznym zeznaniu podatkowym.
Ø Ewidencja i dokumentacja projektów B+R nie musi być prowadzona na bieżąco, a przygotowana na potrzeby zeznania rocznego.
Ø Na rozliczenie ulgi nie ma wpływu długość trwania projektu B+R oraz jego wynik.
Ø Nie jest konieczne posiadanie w strukturze formalnego działu badawczo – rozwojowego oraz wprowadzenie do firmy wiedzy w zakresie zarządzania projektami.
Ø Podstawową zasadą jest łatwość wyliczenia ulgi badawczo – rozwojowej. Koszty co do zasady są i tak ponoszone na zasadach ogólnych, a dodatkowo niektóre z nich jako kwalifikowane są w 100 % ponownie odliczane od podstawy opodatkowania.

Katalog przykładowych kosztów kwalifikowanych:
Ø wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, prace nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę), pod warunkiem, że wydatki te dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
Ø wydatki związane z nabyciem materiałów i surowców służących bezpośrednio realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
Ø wydatki poniesione na uzyskanie opinii, ekspertyz, usług doradczych lub innych usług równorzędnych, czy też wyników badań wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej,
Ø wydatki poniesione na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy,
Ø odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (kosztami kwalifikowanymi nie jest jednak równowartość odpisów amortyzacyjnych z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością).

Autorka: Aleksandra Stokłosa

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin