PODATKI

Sprawozdanie o podatku dochodowym

6 kwietnia 2023 roku opublikowany został nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Projekt ustawy”), który nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na podatników należących do dużych grup kapitałowych.

Wszystkie duże firmy międzynarodowe będą miały obowiązek przygotowania, opublikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym, w którym wykażą gdzie i jakie podatki dochodowe płacą.
Celem wprowadzenia nowego obowiązku jest zwiększenie transparentności podatkowej. W efekcie ma to prowadzić do zwiększenia skuteczności zwalczania nadużyć prowadzących do transferu zysków do innych jurysdykcji, w tym do rajów podatkowych.

Na czym polega nowy obowiązek?

Wskazane w Projekcie ustawy podmioty będą obowiązane do:

 • sporządzenia sprawozdania o podatku dochodowym,
 • podpisania sprawozdania o podatku dochodowym – na zasadach zbliżonych do zasad podpisywania sprawozdań finansowych (czyli co do zasady przez cały zarząd spółki),
 • opublikowania sprawozdania o podatku dochodowym na swojej stronie internetowej i udostępniania go na tej stronie przez min. 5 lat,
 • złożenia sprawozdania o podatku dochodowym do KRS.
  Obowiązki te trzeba będzie spełnić każdego roku w terminie 12 miesiąca od dnia bilansowego.

Projekt ustawy przewiduje również nowy obowiązek nakładany na biegłych rewidentów, aby w opinii z badania sprawozdania finansowego była zawarta informacja o tym czy jednostka badana miała obowiązek złożenia do KRS sprawozdania z podatku dochodowego za rok obrotowy poprzedzający rok badany, a jeśli tak, to czy wywiązała się z tego obowiązku.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Nowy obowiązek obejmie grupy kapitałowe albo jednostki samodzielne, których przychody, wynikające odpowiednio ze skonsolidowanego lub jednostkowego sprawozdania finansowego w dwóch ostatnich latach obrotowych przekraczają próg:

 • 3 500 000 000PLN – w przypadku grup kapitałowych z jednostką dominująca najwyższego szczebla (albo w przypadku jednostek samodzielnych) z siedzibą w UE,
 • 750 000 000 EUR – w przypadku grup kapitałowych z jednostką dominująca najwyższego szczebla  (albo w przypadku jednostek samodzielnych) z siedzibą poza UE.

Jeżeli w ramach grupy kapitałowej jednostka dominująca najwyższego szczebla ma siedzibę w UE, to wtedy ta jednostka będzie co do zasady obowiązana do przygotowania, opublikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym.

Jeśli natomiast jednostka dominująca ma siedzibę poza UE, wówczas obowiązek ten co do zasady spoczywa na wszystkich jednostkach zależnych (albo oddziałach) z siedzibą w UE, w tym także w Polsce, pod warunkiem, że nie jest to mikro lub mały przedsiębiorca, tj. wówczas gdy w dwóch ostatnich latach obrotowych przekroczone zostały co najmniej dwie z trzech poniższych wielkości:

 • 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 • 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Co musi zawierać sprawozdanie o podatku dochodowym?

Sprawozdanie o podatku dochodowym musi zawierać szereg danych dotyczących całej grupy kapitałowej objętej obowiązkiem raportowania, w szczególności:

 • opis charakteru działalności,
 • liczbę pracowników,
 • przychody, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • zysk/stratę przed opodatkowaniem,
 • kwotę należnego i kwotę zapłaconego podatku dochodowego (w tym podatku u źródła),
 • kwotę niepodzielonego zysku

Dodatkowo należy dokonać agregacji w celu przedstawienia tych danych odrębnie dla:

 • każdego państwa EOG (niezależnie od ilości spółek lub oddziałów w danym państwie),
 • każdej jurysdykcji podatkowej znajdującej się na tzw. liście rajów podatkowych publikowanej przez UE,
 • pozostałych krajów i jurysdykcji w sposób zagregowany.

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Zgodnie z Projektem ustawy planowane zmiany w większości mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Pierwszym okresem, za który należy sporządzić i opublikować sprawozdanie o podatku dochodowym będzie rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 21 czerwca 2024 r. Zatem w praktyce podmioty, które mają rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym pierwsze sprawozdania będą musiały opublikować do 31 grudnia 2026 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin