PODATKI

Polski Ład – zmiany w podatkach od 1 stycznia 2022

zmiany w podatkach

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy zwane „Polskim Ładem”. Zmiany będą dotyczyć wielu ustaw m.in. ustawy o CIT, PIT, VAT oraz innych ustaw. Tak więc wraz z rozpoczęciem nowego roku przedsiębiorcy będą prowadzili działalności gospodarcze w nowej rzeczywistości. Od 2022 roku wprowadzonych zostaje szereg nowych metod i zasad obliczania podatków dochodowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Przyjrzyjmy się zatem z czym m.in. przedsiębiorcom przyjdzie się zmierzyć już od 1 stycznia.

Podatek minimalny

Nowy art. 24ca ustawy o CIT przewiduje minimalny podatek dochodowy w wysokości 10% podstawy opodatkowania, jego adresatami maja być podatnicy CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe a także przedsiębiorcy posiadający zagraniczny zakład położony na terytoriom Polski, którzy:

  • ponoszą straty ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe
  • osiągnęły udział dochodów ze źródeł innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1 %.

Z obowiązku opłacania podatku minimalnego zostały wyłączone m.in. podmioty rozpoczynające działalność w roku jej rozpoczęcia oraz przez kolejne 2 lata następujące po sobie ( za wyjątkiem podmiotów powstałych w wyniku restrukturyzacji). Podmioty będące przedsiębiorstwami finansowymi m.in. banki, SKOKi, zakłady ubezpieczeń czy fundusze inwestycyjne otwarte, podatnicy, których przychody spadły o 30% w stosunku do poprzedniego roku podatkowego. Wyłączenie dotyczyć będzie również przedsiębiorstw funkcjonujących o prostej strukturze organizacyjnej tzn. takich, które nie posiadają rozbudowanych powiazań, ich udziałowcami bądź akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne a spółka nie posiada udziałów lub akcji w kapitale innej spółki.

Minimalny podatek CIT będzie obliczany rocznie i wpłacany na rachunek urzędu skarbowego w terminie złożenia deklaracji podatkowej czyli do 31 marca roku następnego

Wprowadzenie składki zdrowotnej dla członków zarządu

Wynagrodzenie członków zarządu na podstawie aktu powołania będzie podlegało obowiązkowej 9% składce zdrowotnej a składka ta nie będzie podlegała odliczeniu od podatku dochodowego. Warto zaznaczyć, że obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej podlegać będą wyłącznie te osoby pełniące funkcje na podstawie powołania, które otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Osoby pełniące te funkcje bez wynagrodzenia nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Nowy limit dla płatności gotówkowych

Zgodnie nowym brzmieniem art. 19 ustawy Prawa przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  •  stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
  • oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jeżeli płatności powyżej tej kwoty nie zostaną dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego lub zostaną dokonane na inny rachunek niż opublikowany na tzw. „białej liście” wówczas takich wydatków nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Amortyzacja

W wyniku nowelizacji przepisów w ramach Polskiego Ładu zakłada się, że nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywane do celów działalności gospodarczej będą mogli nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi lub lokalami mieszkalnymi. Ponadto w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych zaliczanych do grupy 1 KŚT w roku podatkowym nie będą mogły być wyższe niż te dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

CIT Estoński

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych tzw. CIT Estoński mógł być stosowany przez podatników już w 2021 roku, ale pod pewnymi warunkami. Nowelizacja przepisów podatkowych w tym zakresie wprowadza od 2022 roku więcej uproszczeń, takich jak:

  • katalog podatników uprawnionych do stosowania CIT Estońskiego zostaje rozszerzony o spółki osobowe jak spółka komandytowa czy komandytowo akcyjna
  • likwidacja górnego limitu dla przychodów 100 mln zł
  • likwidacja obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych
  • obniżenie stawki podatku CIT do 10% dla małych podatników oraz 20 % dla pozostałych.

Nowy ryczałt na używanie samochodów służbowych

Od 1 stycznia zmianie ulegnie kwota ryczałtu oraz sposób klasyfikacji z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych. Przede wszystkim kluczowa stanie się moc silnika a nie jego pojemność jak to było dotychczas, wzrosną też kwoty ryczałtu z tyt. Używania pojazdów służbowych i wynosić będą:

  • 250 zł miesięcznie – dal samochodów o mocy silnika do 60 kW a także będących pojazdami elektrycznymi lub napędzanymi wodorem
  • 400 zł miesięcznie dla pozostałych pojazdów.

Autor: Katarzyna Szkałuba, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin