PODATKI

Od 1 lipca zmiany – odliczenie składki zdrowotnej oraz obniżenie podatku dochodowego z 17% na 12%

polski lad zmiany od 1 lipca

„Polski Ład 2.0” – oznacza kolejną, małą rewolucję w świecie kadr i księgowości.
Dnia 14 czerwca 2022r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w Polskim Ładzie.
Dla przypomnienia przepisy Polskiego Ładu weszły w życie w niedalekiej przeszłości od stycznia 2022r., a już doczekały się zmian, które jako novum wchodzą w życie w środku roku podatkowo rozliczeniowego.

Wyczekiwany przez wszystkich powrót (przynajmniej częściowy) możliwości odliczenia składki zdrowotnej to niekwestionowana, pozytywna zmiana.
Dla przypomnienia Polski Ład uchylił od 1 stycznia 2022r. możliwość pomniejszania podatku dochodowego o kwotę stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Niestety nowelizacja nie przewiduje nadal możliwości odliczenia składki zdrowotnej przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych.

Podatnicy, którzy wybrali formę opodatkowania i rozliczają się podatkiem liniowym, będą mogli obniżyć podstawę obliczenia podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w roku podatkowym. Maksymalna kwota odliczenia to 8.700 zł rocznie.

Podatnicy, który rozliczają się w formie ryczałtu – będą mieli możliwość pomniejszenia kwoty przychodów o 50% sumy uiszczonych składek zdrowotnych.
Biorąc pod uwagę fakt, iż najwyższa możliwa do zapłacenia przez ryczałtowców składka zdrowotna wynosi 1007,81 zł (maksymalna kwota pomniejszenia przychodu może w takim wypadku wynieść 503,91 zł) – osoby rozliczające się ryczałtem dzięki nowelizacji mogą zyskać od 60 do 1028 zł.

Podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową jako formę opodatkowania – mogą obniżyć podatek o wartość 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

Kolejną zmianą jest obniżenie podstawy składki zdrowotnej dla osób współpracujących ze 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 75% w/w wynagrodzenia. Powyższe oznacza, iż za osoby współpracujące od lipca 2022r. będzie musiała zostać odprowadzona składka w wysokości 419,92 zł (czy li o 139,97 zł mniej).

Najistotniejszą jednak zmianą dla przedsiębiorców, która wejdzie w życie już 1 lipca 2022r. jest obniżenie stawki PIT z 17% do 12%.

Podatnicy, którzy mieszczą się w pierwszym progu podatkowym (do 120 tysięcy złotych rocznie) – w zeznaniu rocznym zapłacą 12% PIT od dochodu z całego roku.
W drugim progu podatkowym nadal obowiązuje stawka 32%.

Wynagrodzenia dla pracowników w drugiej połowie roku muszą być obowiązkowo rozliczane przez pracodawców według nowej skali PIT, przy zastosowaniu obniżonej stawki.

Nowelizacja likwiduje wprowadzoną przez Polski Ład ulgę dla klasy średniej, która przysługiwała osobom zatrudnionym na umowę o pracę i przedsiębiorcom, rozliczającym się wdg skali podatkowej.

Powyższa zmiana wydaje się jak najbardziej korzystna, ponieważ ulga dla klasy średniej od początku była krytykowana i przez liczne błędy ustawodawcy oraz problemy interpretacyjne, generowała znaczną liczbę błędów.
Zamierzony kompensacyjny cel wprowadzonej ulgi dla klasy średniej w rzeczywistości nie został osiągnięty.

Niektórzy przedsiębiorcy, zwłaszcza Ci którzy dostrzegą możliwość uzyskania oszczędności, na skutek obniżenia stawki z 17% na 12% – będą mogli skorzystać z przywileju zmiany formy opodatkowania w trakcie trwania roku podatkowego.
Podatnicy, którzy w 2022 roku wybrali jako formę opodatkowania podatek liniowy lub ryczałt będą mogli przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych.
Możliwość zmiany formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie wobec tego roku podatkowego.
W kolejnych latach – przedsiębiorca dokonuje wyboru formy opodatkowania jak dotychczas.

Polski Ład 2.0 wprowadza również inne zmiany między innymi dotyczące zasad opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci poprzez przywrócenie wspólnego rozliczania się tej kategorii podatników z dziećmi, poszerzono katalog dochodów dziecka, które nie podlegają doliczeniu do dochodów rodzica, zwiększono odsetek podatku, jaki można przekazać organizacji pożytku publicznego z 1% do 1,5%.
Zleceniobiorcy i inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za prace wykonywane osobiście, będą mogli stosować kwotę wolną od podatku. Aby skorzystać z powyższego, podatnik będzie musiał złożyć płatnikowi odpowiednie oświadczenie, wskazując również wysokość potrącenia od podatku. Nie ma w ustawie wymogu aby oświadczenie musiało mieć formę PIT-2.

Ujednoliceniu ulegnie termin składania rocznych deklaracji podatkowych.
Wszyscy podatnicy, niezależnie od formy opodatkowania będą musieli rozliczyć się do 30 kwietnia.

Ustawa wchodzi w życie 1 lipca 2022r., choć, część nowelizowanych przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023r.

Autor: Aneta Arvati, Radca prawna

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin